is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien zij « zeggen, zulks niet te weten, bewijs bun dan het groote gevaar, dat zij loopeu, om de hoogerc Goden door de eer, die zij den minderen bewijzen, te anteeren. Dan, of zij hun Goden dienden, om hier of hier nauiaals gelukkig te zijn, en indien zij u hier antwoorden, zoo vervolg alsdan uw redenen: waarin zijt gij dan toch gelukkiger dan de Christenen!1 wat voordeel toch hebben de Goden aan uw offeranden, indien zij alles onder hun gebied hebben? en is zulks het geval, waarom laten zij dan toe, dat de Christenen de Heidenen overweldigen? en indien gij Goden noodig hebt, waartoe dan geen andere, die machtiger zijn, verkozen? O, hoe dwaas zijt gij, indien gij meent, dat de Goden de macht bezitten de rechtvaardigen in dit leven te beloonen en de onrechtvaardigen te straffen, daar zij de Christenen, die overal hun beelden vernielden, en iedereen van hun gezag afkeerig maakten, ongestraft lieten? Op deze wijze," aldus eindigde Bonifacius zijn onderricht, wop deze wijze inoet gij prediken, alsdan zal die prediking onder de heilige leiding van Ilem, wiens woord gij verkondigt, rijpe vruchten diagen. En nu, Rolla! maak u reisvaardig; want morgen bij liet aanbreken van den dag vertrekken wij."

Wellicht heb ik te lang naar den zin van dezen of genen mijner Lezers bij het onderricht, hetwelk Honifacius den jeugdigen Evangeliedienaar gaf, stil gestaan. De reden hiervan is, dat ik meende, dat de wijze, waarop de eerste Christen-predikers de Heidenen bekeerden, belangrijk genoeg was, en voornamelijk, omdat deze wijze door Bonifacius op voorschrift van zijn vriend Daniël, Bisschop van Vcnta of Win-