Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XV.

Alles was in de legerplaats van Bonifacius in de weer, verwarring, angst, schrik en vrees heerschten allerwegen, en in allerijl grepen de krijgsknechten hun wapens, om zich tot een hardnekkigen wederstand gereed te maken. (*)

(*) Eene noot, te vinden in Wagenaar, Vaderl. Hist. Ie Dl. bladz. 415, komt mij voor in deze zoo belangrijk te zijn, dat ik mij verplicht acht dezelve hier woordelijk mede te deelen:

Misschien denkt iemand, op het lezen dezer woorden, waarom is juist onze Bisschop voorzien van gewapende bedienden (in het Latijn staat pueri, hetwelk ook soldaten zou kunnenbeteekenen (vide du cange voce puer). Predikte hij het Evangelie met het zwaard in de band? Men heeft hem hier met verscheidene schepen zien aankomen. Hij slaat tenten op. Willebald, zijn levensbeschrijver, zegt ons zelf (Cap. X, p. 240), dat deze gewapende bedienden of krijsïknechten uit het leger (e Castris) voor den dag sprongen en even te voren, dat de vijand op de legerplaats (in Cast ra) aanviel. Hoe voetrde toch al deze omsla? onzen Bisschop? wat beoogde bij er mede? De moeijelijkheid schijnt te vermeerderen, als men zich herinnert wat wij te voren bladz. 383, (zie de aanteekeuingeu hieronder,») aamnerkten, dat- er te dezen tijde verscheidene Bisschoppen warin, die den krijg volgden en tegen de Heidenen en Christenen streden. Wij hebben er bladz. 412, (zie de aanteekenineen hieronder, 4.) reeds eenen in eene vesting door de Saksers zien ombrengen. Uit. een brief van Gerbert, Bisschop van Rheims, daarna van ïiavenesse en eindelijk van ltome, onder den naam vau Silvester II, blijkt zelfs, dat de Bisschoppen hunne bijzondere krij^knechten haddon (Qerberti, Epistol. XVI, apud du Chesne, Tom. II, pag. 792). Zou Bonifacius ook van dit slag van Bisschoppen geweest zijn ? De omstandigheden, in welke wij hem hier ontmoeten , schijnen hem in dit vermoeden te brengen. Doch behoort dit vermoeden, zoo lang het geen meer grond heeft, niet te verdwijnen, voor de bedenking, dat onze Bisschop zich immers

Sluiten