Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geld noodig, en dat ik het, als er niemand verschenen was, genomen zou hebben, wil ik wel bekennen; of ik echter in zoo slinksche broodwinning behagen schep, laat ik aan u zelf ter beoordeeling over, want ik hoorde u aankomen en had wel tienmaal weg kunnen zijn, en meenemen wat ik hebben wilde."

«Dan was het waarlijk een zelfoverwinning om te blijven, en verwacht gij zeker dat ik u daarvoor beloonen zal?"

«Zooals gezegd is, ik zou gaarne een nieuwen meester vinden, want het is mijn beginsel, alleen dan te stelen als ik geen gelegenheid zie om eerlijk te zijn. Wil IJw Edelheid mij houden?" »Dat weet ik niet; hoe kwaamt gij juist aan mij?"

De man lachte. »0. onze soort heeft ook haar vertakkingen, wij kennen onze heeren en hen die het worden kunnen. Ik heb een lijst van al de adellijken over wie ik dacht, maar uw dienst zou mij naar wat ik hoorde het best lijken. Men zegt dat de meeste menschen u niet aanstaan; mij ook niet. Deze wijze van presentatie heeft dat op een meer gewone voor, dat ze dadelijk zegt, dat ik ook mijn eigenaardigheden heb, en voor zaken gebruikt kan worden, waarvoor ezelshersenen natuurlijk niet geschikt zijn."

Reinout dacht een oogenblik na. »Zijt gij in Brussel bekend?" «Neen, maar als Uw Edelheid mij aannemen wil, is dit ook beter, want in Holland, Utrecht en Antwerpen, waar ik het wél ben, heeft mijn reputatie iets van een zeef, het goede is er doorheen gevallen," antwoordde de vreemde met onbeschaamde openhartigheid.

»Wil dat zeggen, dat ge daar met de overheid te doen hadt?" «Alleen, dat bij een langer verblijf zoo iets wel had kunnen <*e-

1 M O

beuren.

•Een zeer goede aanbeveling; en wat zijn dan de diensten, die iemand van uw slag mij zou kunnen bewijzen?"

«Alle, die iemand van een ander slag u misschien niet bewijzen zou; ik ben op zwart zaad geraakt, maar er was een tijd toen ik dingen wist en gebeuren hielp, die heel wat roode gezichten bleek, en heel wat vroolijke tongen stil konden maken; als Uw Edelheid dat verlangt, kan ik echter ook eerlijke diensten doen."

De laatste betuiging werd op zoo kluchtige wijze gedaan, dat Reinout ondanks de vrijpostigheid van den man lachen moest, en zijn bruikbaarheid voor zeer waarschijnlijk hield. Hij antwoordde intusschen streng: »als ik u gebruik, dan verlang ik dat gij volkomen eerbiedig zijt en dergelijke gezegden spaart; een edelman vordert van zijn ondergeschikten geen dubbelzinnige diensten; ook moetik weten, dat gij behoorlijke manieren kunt aannemen."

«Daarvan kan Uw Edelheid overtuigd zijn," het was eigenaardig

Sluiten