is toegevoegd aan uw favorieten.

In dagen van strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol zorgende genegenheid mocht wachten. In de gevierde hofdame had hij tegelijk het onschuldig, liefhebbende meisje gezocht; opdat verlangen, in zijn karakter even noodwendig als de teleurstelling die het ondervond, waren zijn illusies te gronde gegaan, en hij had met een hart vol diepe neerslachtigheid Brussel verlaten.

Het was goed dat zijn nieuwe werkkring hem terstond in beslag nam, anders zou zich uit de bedwelming van een geluk, door zulk een somber ontwaken gevolgd, allicht die menschenschuwe bitterheid ontwikkeld hebben, die vaak op te groote verwachtingen van menschen volgt, terwijl de eenzaamheid nu alleen heelend, niet verergerend op hem werkte. Hij vond een ruim veld van bezigheden; in haar plichten was de beste hulp gelegen, die iemand in zijn stemming vinden kon; zij leidden hem op andere gedachten, zonder dat zij den vorm van een deelneming droegen, die hem telkens pijnigend aan zijn leed herinnerde. Na al de ijdele vertooning van het hofleven, had hij een gevoel alsof waarheid en nadenken hier weer voor 't eerst den weg tot zijn hart vonden; hij hoorde in de eenzaamheid voor 't eerst weer bevriende stemmen.

Gedurende den winter had geen voorval van bijzonderen aard zijn aandacht opgewekt; in arbeid waren de maanden omgegaan; het voorjaar was gekomen en had hem de tijding der gebeurtenissen te Brussel gebracht, doch eerst de beeldstormerij maakte weer al zijn belangstelling voor de politieke aangelegenheden wakker. Het gewicht, dat juist Gelderland bezat, had toch eindelijk zelfs in de hoofdstad het inzicht doen rijpen, dat men krachtig moest optreden, en graaf Megen vertrok naar zijn provincie, waarheen hij reeds vroeger boden gezonden had, met bevel om de beeldstormers, zoodra zij zich mochten vertoonen, door geweld van wapenen te verdrijven, terwijl hij Edward het commando over een deel der troepen, die deze taak vervullen moesten, toevertrouwde. Zijn voorzorg bleek niet ijdel. Door den uitslag in andere provinciën stout gemaakt, trachtten eenige wilde scharen ook hier haar werk te beginnen, en zij waren zoo snel en ondervonden zooveel heimelijken steun, dat het haar in degrootere steden reeds gelukt was eenige verwoesting te plegen, voor men haar vernielzucht had kunnen stuiten; maar toen ontmoetten zij krachtige tegenweer. In vergelijking met andere streken bleef Gelderland bijna vrij, en alleen om de mogelijkheid van een inval aan de Duitsche zijde nam graaf Megen enkele haastig bijeengebrachte manschappen in dienst, die onder zijn aanvoering naar het bedreigde gebied ijlden.

Het was eenige dagen voor den tijd waarop de stadhouder gewacht werd, dat zich Edward op geringen afstand der vijandelijke grens