is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. DE OMZETTING EN DE BEWEGING DER STOFFEN

IN DE PLANT.

3. De organische verbindingen der plant.

Inhoud: Do koolstofverbindinpen. — Do omzetting der stotFen in do levende i>lant.

De koolstofverbindiiigen.

I >ut de in do plantenwereld waargenomen verscheidenheid van kleur, geur en smaak berust op een verschil tusschen de stoffen, in de afzonderlijke soorten voortgebracht, laat zich verwachten op grond van analoge verschijnselen in de anorganische wereld. Door de onderzoekingen der scheikundigen zijn talrijke voor bepaalde soorten karakteristieke stoffen aangewezen, en in de benamingen, welke men daarvoor lieett gekozen, als bij voorbeeld in de woorden zuringzuur, benzoëzuur, angelicazuur, salicine, amvgdaliuc, asparagine, coniine, nicotine, strychnine, atropine, cocaïne enz. klinken de namen van algemeen bekende planten ons tegen. Het zou echter een vergissing zijn. te meenen, dat met de tot nu toe bekend geworden en op onze smaak-, reuk- en gezichtszenuwen zoo verschillend werkende suikers, zuren, zouten, alcaloïden, vetten, ethers en kleurstoffen de rij der tot het plantenrijk behoorendo stoffen reeds uitgeput is. Wat in dit opzicht nauwkeurig bekend werd, is slechts een klein gedeelte van t geen inderdaad voorhanden is. \ oorloopig kunnen wij nog niet eens bij benadering vaststellen, hoeveel stoffen er wel in de planten worden gevormd. Alleen dit laat zich met zekerheid beweren, dat liet aantal der in de planten voorkomende stoften veel grooter is dan dat, t welk in anorganische lichamen of mineralen aanwezig is. I)it is te meer merkwaardig, daar liet aantal elementen, waaruit de anorganische verbindingen zijn opgebouwd, betrekkelijk zoo groot, en dat der elementen, waaruit de organische verbindingen bestaan, betrekkelijk zoo klein is. Het feit wordt echter daardoor verklaard, dat als middelpunt van alle organische verbindingen in de planten de koolstof optreedt, een element, welks chemische aard liet mogelijk maakt, «lat andere elementen, op buitengewoon veel verschillende wijzen zich er mede verbinden.