is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgerekt en niet veelarmig zijn. De onder de opperhuid liggende groene cellen zijn piilissadevormig en staan loodrecht op de richting der bladschijf: de langste afmeting der onder hen gelegen, aan bladgroenkorrels veel armer cellen staat daarentegen schuin op de oppervlakte van het blad of loopt er zelfs evenwijdig mee en richt zich blijkbaar naar de groote cellen van de vaatbundelscheeden in de middelste laag van het blad. Deze chlorophylarme cellen brengen dus de palissadencellen met de afvoerende cellen der vaatbundelscheede in verbinding en dienen als bemiddelaars bij den afvoer der stoffen.

Het veelvuldigst doet zich echter het geval voor, dat de bedoelde toevoercellen veelarmig zijn. De bladeren, die deze veelarmige toevoercellen bevatten, zijn verschillend gevormd aan den boven- en den onderkant van het blad. Onder de opperhuid van de bovenzijde ziet men liet palissaden weefsel, dat uit cylindrische of prismatische cellen bestaat, welker lengteas loodrecht op de bladschijf oppervlakte staat, zooals de afbeelding op blz. van Deel 1 laat zien en Fi</. 17 op de gekleurde plaat bij blz. 29 aldaar. Onder de pallissadencollon volgen de veelarmigecellen die zich met elkander door hun vertakkingen verbinden tot een grootmazig, door groote tusschenruimten afgebroken weefsel, het dikwijls reeds genoemde sponsparenchym.

Door afzonderlijke armen, die zich aansluiten bij de benedenste, dat zijn hier de 't meest binnenwaarts gelegen uiteinden der palissadencellen,. is de verbinding van het sponsparenchym met het palissadenweefsel totstandgekomen; vaak verbindt zich ook een enkele arm met de binneneinden van verschillende palissadencellen, waardoor dan een bundelvormige groepeering van de laatste in 't leven wordt geroepen. Op gelijke wijze als mot de palissadencellen verbinden zich de cellen van het sponsparenchym ook met die afvoerende cellen, welke een omhulsel vormen voor de vaten, die liet blad van water en vocdingszouten voorzien, liet in den vorm van lijn** aderen doorkruisen en de reeds genoemde vaatbundelscheeden samenstellen, zooals op de afbeelding van blz. 127 in Fifj, 2 te zien is. Zoo worden de veelarmige cellen tot bemiddelaars voor liet vervoer van stoffen. Met de eene groep armen nemen zij de in do palissadencellen voortgebrachte organische stoffen op, en met de andere groep geven ze deze stoffen af aan de vaatbundelscheeden, tor verdere overbrenging naar de plaatsen van het verbruik.

Dat overigens de cellen van liet sponsparenchym niet enkel dienen voor het vervoer, maar ook nog verschillende andere functies hebben te vervullen, zal wel niet behoeven te worden gezegd. Het is voldoende, erop te wijzen, dat ze ook chlorophylkorrels bevatten en dus in staat zijn, koolzuur te ontleden en koolhydraten te vormen, hoewel dan in veel geringer mate dan de veel chlorophylrijker palissadencellen. Buitendien heeft hier in het sponsparenchym, welks holton en kanalen door do huidmondjes mot de buitenwereld in gemeenschap staan, de afscheiding van waterdamp plaats en daarbij een krachtig uit- en instroomen van gassen, terwijl daarmee in verband staat een ruime omzetting der organische verbindingen, zoodat liet sponsparenchym niet enkel bij het vervoer der stoffen, maar ook bij de vervorming ervan een groote rol spoelt.