Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewegingsvormen van don omtrek naar liet centraalorgaan, door den geheelen zenuwvezel, is ook wel overeen te brengen met de meening, dat de zenuwvezels van het reukorgaan door bepaalde stoffen in 't geheel niet worden geprikkeld. I rillingen, die door hun al te groote snelheid de grens der prikkelbaarheid van de reukzenuwen overtreffen, zullen geen geur tot het bewustzijn doen doordringen,

Hetzij men nu de eene of de andere hypothese aanneemt, door beide komt men tot het besluit, dat bij menschen en dieren, in overeenstemming met de uiteenloopende prikkelbaarheid der zenuwvezels in het reukorgaan, een groot verschil in reuk aanwezig kan zijn. Wanneer door de in de lucht verdeelde moleculen van do eene of do andere stof geen enkel zenuwuiteinde in het reukslijmvlies van don mensch geprikkeld, of wel bewogen wordt, dan sluit dat niet uit, dat in het reukorgaan van t oen of andere dier zich zenuwen zouden kunnen bevinden, die voor don bewegingsvorm van deze moleculen gevoelig zijn. Het zou ook zeer goed verklaarbaar zijn, dat hot eeno insect hyacinthen, maar geen rozen, het andere rozen, maar geen hyacinthen kan ruiken.

Dii resultaat nu is van belang voor do verklaring dor aanlokking van bepaalde dieren door bloemen, die don mensch geurloos voorkomen, alsook voor do verklaring van het verschijnsel, dat vele bloemen door de eeno groep van insecten bij voorkeur worden opgezocht 011 door do andere groep vermeden worden, of liever gezegd, dat die groep zo eenvoudig onopgemerkt laat. Do tor bekleeding van priëelen, schuttingen en muren veel aangeplante, aan de wijnstok verwante Ampelopsis <luixquefoliii, de gewone Wilde WinWord, ontwikkelt midden in don zomer bloemen, dio ook door do bijen zeer graait en zeer druk worden bezocht. De kleur heeft als aanlokkingsmiddel in dit geval geen betoekenis; want do bloemen hebben groenachtige kroonbladeren, zijn onder do bladeren verborgen 011 worden zelfs door goede oogon op geringon afstand niet bemerkt. Toch ziet 111011 do bijen van alle kanten er op aanvliegen op 0011 manier, die geen twijfel overlaat, of de bloemen van Ampelo/ws worden door dio dieren op vrij grooten afstand waargenomen. Daar het niet het gezicht is, moet hot wel de reuk wezen, die bij hen tot deze waarneming leidt. Voor hot reukorgaan van den mensch zijn echter deze bloomen zonder geur.

Niet minder merkwaardig is het gesteld met do bloemen van de II eg gerank, Bn/onia ilioica, [die ten onzent in het kreupelhout wel hier 011 daar in het wild wordt aangetroffen. | Do bloemen zijn hier, zooals de naam ilioicn, tweehuizig, reeds aangeeft, over tweeërlei planten verdeeld, dat wil zeggen de eeno plant ontwikkelt alléén meeldraadbloemen, de andore alleen stamperbloemen, en daar het stuifmeel niet los en meelachtig of stuivend is; en dus niet door den wind kan worden verspreid, moot hot wel door insecten van do eene plant naar de andere worden overgebracht, zullen de vruchtbeginsels tot rijpe vruchten uitgroeien. De bloemen, vooral de vrouwelijke, zijn echter zoor nietig; ze zijn tusschen de bladoren half verborgen, hebben een groenachtige kleur en verspreiden geen geur. Vele insecten vliegen hen voorbij zonder erop te letten, alleen één vliesvleugelig insect, namelijk Awlreim florea (ook wel

Sluiten