is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als voorbeeld van deze bloemen met prikkelbare stempels kiezen wij de hieronder afgebeelde Gele Masker bloem, Mimulus luteus, een uit Amerika afkomstige plant, die gemakkelijk ten onzent gekweekt wordt. De Duitschers noemen deze bloem wel „Gauklerblume" en inderdaad is de naam Goochelaarsbloem, met liet oog op de merkwaardige bewegingen van den stempel, niet ongepast.

Indien door een insect, dat tot binnen in de bloem van deze Mimulus wil doordringen, het stuifmeel op de in den weg van het dier geplaatste onderlip van den stempel wordt afgestreken, zooals in Fitj. 4 te zien is, gaan dadelijk de beide lippen, als de bladeren van een boek. tegen elkander liggen, zooals Fi'j. 5 laat zien, en daardoor wordt het opgenomen stuifmeel op die plaats van den stempel gebracht, waar het zich verder kan ontwikkelen. Trekt hierop bet insect den snuit terug, en neemt het bij die gelegenheid stuifmeel mee uit de

net opiauen van net stuiimeei dij ue i*eie Maskerbloeiu, Alumnus luteus. 1. hen bloem van ter zijde gezien; ware grootte. 2. De Bloem iu lengtedoorsnede, met geopenden stempel. 3. Dezelfde bloem met gesloten stempel. 4. De meeldraden en de stempel vergroot; aan de onderste lip van den stempel wordt pollen afgestreken door een staafje, dat in de richting van liet pijltje wordt bewogen. 5. Do stempel heeft zich ten gevolge van de aanraking gesloten; het zich in de richting van het pijltje voortbewegend staafje, opent nu de helmknoppen en bedekt zieli met stuifmeel. 6. Het staafje wordt teruggetrokken, doch de stempel is nog zoover gesloten, dat het thans meegenomen pollen er niet mee in aanraking komt.

met een dekseltje voorziene helmknoppen, dan behoeft er geen vrees te bestaan, dat dit pollen ook in het inwendige van den stempel zal geraken, omdat de onderlip van den stempel niet meer in den weg staat, maar omhooggeslagen is, zooals Fig. (j laat zien.

De stempel van Miniulus luteus blijft na de aanraking met een naald ongeveer vijf minuten gesloten, dan gaat hij weer open; de onderlip neemt den vroegeren stand weder aan en sluit zich bij vernieuwde aanraking opnieuw. Hij eene andere soort van dit geslacht, namelijk Mimulus Roezlii, blijft de stempel zeven minuten gesloten. Hetzelfde geldt voor de stempels van Catalpd, | het geslacht waarvan ten onzent de Trompetboom, Cntalpa bignonmdes, wel gekweekt wordt. | Langer dan tien minuten schijnt geene der vroeger genoemde planten haar stempel gesloten te houden. Dit herhaalde opengaan van den stempel is zeer belangrijk voor 't geval, dat het eerste, de bloem bezoekende