is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lucht in den vorm van een hal ven cirkel of soms in den vorm van een fl-vormige lus naar dien hoek richten. Soms komt het ook voor, dat de stuifmeelbuis zich als een spiraal om een der papillen windt. Maar het wonderlijkste is het, dat de top dei stuifmeelbuis, zoodra ze bij den bedoelden hoek is gekomen, tusschen de stevig verbonden cellen naar binnen groeit, de wanden tusschen de aaneengegroeide cellen splijt en zich in zekeren zin een intercellulaire gang vormt, waardoor dan de geheele stuifmeelbuis als een worm voortkruipt. Ook in het celweefsel van de schacht van den vedervormigcn stempel schrijdt de stuifmeelbuis voort door een intercellulaire gang, die de top der buis voor zich zelve baant, ja de buis gaat zelfs midden door de celwanden hoen, die zij doorboort, tot zij eindelijk den zaadknop in het vruchtbeginsel bereikt.

Hij de Grassen is er dus in den stempel geen spoor aanwezig van een te voren gevormd kanaal, evenmin vertoonen de cellen, welker wanden door de stuifmeelbuizen worden gespleten, het een of andere uitwendig zichtbare verschil tegenover die cellen, die niet door de stuifmeelbuizen worden aangeraakt. In dit opzicht verschillen de grassen van die talrijke planten, die voor de binnendringende stuifmeelbuis een zoogenaamd geleidend weefsel in gereedheid hebben gebracht, waarvan de cellen een in 't oogvallend verschil met de eraan grenzende cellen aanbieden. Do stijl, waar de stuifmeelbuis doorheen moet groeien, heeft hier ook, wel is waar, geen van te voren gevormd, open kanaal, maar er midden doorheen loopt toch een bundel van in rijen gerangschikte, langgerekte cellen met opgezwollen wanden, en deze wanden worden door den top van de uit den stempel naar beneden groeiende stuifmeelbuis gespleten en tot een weg voor de stuifmeelbuis verwijd. Zoo gaat het bij voorbeeld bij de Solaneeën en do Scroph ula rinecën. Het geleidende weefsel is overigens in vele gevallen lang niet duidelijk van de omgeving afgescheiden, en dan zijn, 0111 zoo te zeggen, de geheele stempel en de geheele stijl als geleidend weefsel op te vatten, zooals bij voorbeeld bij de Orchideeën het geval is.

Hij de Cactussen en de op Cactussen gelijkende Euphorbiaceoën (te zamen wel Nopalgewassen genoemd), vooral bij de grootbloemige soorten van het geslacht Cereus of Slangen cactussen, is wel een fijn, door den stijl loopend kanaal aanwezig, maar dat dient toch den stuifmeelbuizen niet bepaald tot weg naar het vruchtbeginsel. De stuifmeelbuizen banen zich hier zelfstandig een weg door het weefsel, dat het stijlkanaal van binnen bekleedt, waaruit men mag afleiden, dat het voor de stuifmeelbuis voordeelig is, als zij op haren tocht do zelfgemaakte gang geheel vult en er formeel door omsloten wordt.

Weer op een andere manier wordt de benedenwaarts gerichte tocht der stuifmeelbuizen, van den stempel naar het vruchtbeginsel, uitgevoerd bij de Mal vaceeën en de meeste Sileneeën. De stempels hebben hier eenige gelijkenis met die der Grassen. Van de oppervlakte van een veelcellig, langgeickt, zich aan het bloote oog als draden voordoend weefsel lichaam gaan lange, cylindrische, glasheldere, buitengewoon teere cellen uit, waartegen het stuifmeel door tusschenkomst der insecten wordt vastgehecht. Spoedig na deze afzetting

Kernrr von Marti.»™, Het leven der planten. III. [