is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GESCHIEDENIS DER SOORTEN.

1. Het wezen der soorten.

Inhoud: Het beRrip soort. - Do specitieke gesteldheid van het protoplasma.

liet begrip soort.

Dc geschiedenis van de plantensoorten berust op de in het vorige Deel van dit werk gegeven geschiedenis der plantenindividuen, vooral op de resultaten der onderzoekingen over voortplanting en generatiewisseling. Deze geschiet eins wil do soort schetsen van haar ontstaan en haar eerste optreden af, tot aan het uitsterven, en zij wil tevens aangeven, op welke wijze de vervanging van uitgestorven door nieuwe soorten geschiedt. De oplossing van dit vraagstuk is niet zoo gemakkelijk als de schildering van de levensgeschiedenis van het individu, die kan worden gegeven op grond van onmiddellijke waarneming en ervaring. Zelfs van individuen, die een lang leven hebben, kan men de lotgevallen, beginnend bij het ontstaan van het embryo, door alle trappen van ontwikkeling vervolgen, en de waarnemer heeft liet zelfs 111 zijn macht, bepaa < e levensverrichtingen, als bijvoorbeeld de bestuiving der stempels met pollen en

het ontkiemen der zaden teweeg te brengen.

liet eerste begin der meeste nu levende, zonder toedoen van den menscli

ontstane soorten is echter in het donker gehuld; men moet daarbij teruggaan tot lang voorbijgegane tijden, en men is daarbij uitsluitend op gissingen en vermoedens aangewezen, die, al zijn ze ook nog zoo vernuftig, en al berusten ze op nog zoo zorgvuldige overwegingen, toch altijd slechts vermoedens blijven. Onmiddellijke waarneming is hier alleen mogelijk bij de uit vroegere perioden afkomstige en in stand gebleven fossiele overblijfselen en bij dc nu levende soorten. Door die met elkander te vergelijken en door uit de verschijnselen, die zich bij de soorten in den tegenwoordigen tijd voordoen, af te leiden, hoe het gegaan is met de verdwenen vormen, komt men tot een keten van gevo gtrekkingen, die men dan als de geschiedenis der soorten moet aanvaarden.

Den belangrijksten grondslag voor deze gevolgtrekkingen leveren dus de waarnemingen over de betrekking van de nu levende soorten tot hunne omgeving

A. Kkkskk vos Mauii.u.s, Hot leven der planten. IV.