Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de manier van opengaan bij die merggallen, die gelijken op eene met een deksel openspringende doosvrucht en dientengevolge met den naam van 1)oosje sga 11 en woorden aangeduid. Zoolang de larve of rups in liet hokje van de merggal woont en daar haar voedsel vindt, is de gal rondom gesloten; nadert echter de tijd, waarin de larve liet hokje moet verlaten, om zich in den grond te verpoppen, dan heeft er langs een cirkelvormige lijn een splitsing plaats in

A

1. Koekoeksgallen op lakken van do Gewone Spar, Abies excelsa^ veroorzaakt door de bladluis Chermes abietis, zie blz. 7G. 2. Omhulselpal op de bladsteel van den Ital iaansehen Populier, Popitlus italica, veroorzaakt door de bladluis Petnpliigns bursarius; zie blz. r>0. 3. Omhulselgallen van den Esch, Fraxinus excelsior, veroorzaakt door de gal mug Dip! os is bet ui aria; zie blz. 59. 4. Omhulselgal op Pistacia lentiscus, veroorzaakt door de bladluis Pemphigus cornicularius ; zie blz. 59. 5. Merggallen op de schors van Duvalia longi folio, veroorzaakt door den vlinder Ceeidoses eremita: 6. Lengtedoorsnede door deze gal; zie blz. GG en G9. 7. Doosjesgallen op hot blad van den Oostenrijkse hen Eik, Quercus austriaca, veroorzaakt door de gal mug Cecidotnyia (Ja net ia) cerris; zie blz. G8 en G9. 8. Doorsnede van zulk een gal met nog vastzittend deksel. 9. Dezelfde gal in doorsnede na het afvallen van het deksel.— Fig. 1—7 in natuurlijke grootte: fig. 8 en 9 3-maal vergroot.

het weefsel en liet door den cirkel omsloten gedeelte van den wand der gal wordt als deksel afgestooten.

Zeer mooi is dit proces te volgen bij de door de galmug Cccidonujia (Janetia) cerris, op de bladeren van den Oostenrijkschen Eik, Quercus austriaca, veroorzaakte gal afgebeeld hierboven in Fig. 7. Deze gal vormt in gesloten toestand een stevig, rondachtig lichaampje, dat in liet blad zóó is ingevoegd,

Sluiten