is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do Wilgen werden buitendien nog gebruikt bij proeven, die veel verder reikten. Door twee bastaarden met elkaar te kruisen, van welke ieder weer van andere ouders afkomstig was, ontstonden hybriden, waarin vier soorten van Wilgen vereenigd waren, en zelfs zes verschillende soorten van \\ ilgon werden eens door kruising met elkander vereenigd. Wichura verkreeg in Breslau een zesvoudige hybride, waaraan deel hadden de So.lix capren, daphnoUles, Io/i/kmium, jiurpurea, silexiacti en viminiilix.

Dat het bijna niet mogelijk is, aan zulk een bastaard nog de kenmerken te bespeuren van de zes er deel aan hebbende stamsoorten. behoeven wij wel niet te zoggen. Overigens is liet ook bij bastaarden, die hun ontstaan te danken hebben aan oen kruising van twee soorten, zonder bekendheid mot do geschiedenis van hun ontstaan, niet altijd gemakkelijk, naar hot uitwendig voorkomen tot den oorsprong te besluiten. Do verbinding van do eigenschappen en kenmerken dor stamsoorten 11 ooft namelijk bij de bastaarden niet in alle gevallen volgons don zelfden regel plaats. Soms maakt hot den indruk, dat die verbinding gelijkt op een volkomen samensmelting, zoodat er een vorm ontstaat, die het best met do logeering van twee metalen zou kunnen worden vergeleken. Dikwijls ontstaat door de verbinding een nieuwe vorm, die zoowol wat stand en richting als ook wat omtrek on grootte der afzonderlijke loden aangaat, de eigenaardigheden dor stamouders in een bepaalde geometrische verhouding vereenigd toont. In dit geval, dat men als vereeniging aanduidt, doordringen de vormen der beide stamouders elkander, zijn als in elkander geschoven, alsof ze gelijktijdig van een zelfde middelpunt waren uitgegaan, en de vorm van de hybride herinnert dan aan do combinatie van twee verschillende kristalvormen. Zooals bij bepaalde kristalcombinaties nu eens de vlakken van don conen, dan die van den anderen vorm door hun grootte meer in hot oog vallen en den algemeencn indruk bepalen, ziet men ook bij veel plantenbastaarden nu eens de eigenschappen on kenmerken van de eene, dan die van de andere stamsoort meer op den voorgrond treden.

Andere plantenbastaarden zou men daarentegen met die combinaties kunnen vergelijken, waarin beide kristalvormen een even groot aandeel hebben. In vele gevallen zijn de eigenschappen on kenmerken tier stamsoorten noch saamgesmolten, noch in elkander geschoven, maar doen zich bijna onveranderd naast elkander voor, of zijn gegroepeerd als de verschillende deelen van een gesteente. Die vermenging komt gewoonlijk daardoor aan den «lag, dat haren, stekels 011 klieren, eigen aan de stamsoorten, bij de hybriden met elkaar vermengd voorkomen, zonder eeu bepaalde verandering van vorm te hebben ondergaan. Of één gedeelte der bloem heeft de kleur van do ééne, een ander gedeelte de kleur van de andere stamsoort. Kr zijn ook bastaarden bekend, welker bladeren op de bladeren van de eene, welker bloomen op de bloemen der andere stamsoort verrassend veel gelijken, zoodat men op t eerste gezicht zou kunnen meenen, dat iemand zich de aardigheid had veroorloofd, om op een bepaalde plant van de eene soort de bloemen der andere soort vast te hechten. Hij nader toezien laten zich dan wel kleine afwijkingen bij de zooveel op elkander gelij-