is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet eigen stuifmeel, dus autogamie of cleistogamie teweegbrengen. De gewone bloemen van Viola sepincola b. v. zijn ingericht op kruisbestuiving door tusschenkomt van bijen; blijft deze kruising achterwege en ontstaan er uit de bloemen boven den grond geen vruchten, dan ontwikkelen zich verborgen, cleistogame bloemen onder den grond, waaruit na de onvermijdelijke autogamie talrijke kiemkrachtige zaden voortkomen, zooals op blz. 457, van Deel III besproken is.

Deze Viola sepincola kan ook als voorbeeld dienen voor die planten, die 0111 hunne onder den grond rijpende en op de plaats van rij ping ontkiemende zaden altijd reeds de verbazing der plantkundigen hebben gaande gemaakt. Het aantal van zulke planten is niet bijzonder groot. De bekendste zijn Arachis hypogaea, Cardamine chenopodiifolia, Linaria Cymbalaria, Phrynium micans, Trifolium subterraneum, en Vicia amphicarpa. Indien deze planten uitsluitend vruchten onder den grond deden rijpen, of al hunne vruchten na liet rijpen der zaden dadelijk onder den grond trokken, opdat daar de ontkieming en de ontwikkeling van nieuwe planten plaats kan vinden, dan zou dat gelijkstaan met een afstand doen van elke verdere verspreiding, en het proces zou voor ons in hooge mate raadselachtig zijn. Het raadsel vindt echter daardoor een bevredigende oplossing, dat bij al deze planten steeds ook de mogelijkheid der verspreiding over groote afstanden aanwezig is, èf in den tijd, voordat de vruchten in den grond worden verborgen, of door een tweeden vorm van vruchten, welke, behalve die onder den grond, boven den grond rijpen en blijkbaar berekend zijn op een verdere verspreiding door dieren, lucht of water.

Verspreidingsgrenzen.

Zorgvuldige berekeningen over het aantal der door eenige uitgekozen planten voortgebrachte zaden hebben geleerd, dat jaarlijks gemiddeld een plant van Sisymbrium Sophia, Fijnbladige Raket, 730.000 zaden voortbrengt; een plant van Nicotiana tabacum, Veld-Tabak 360.000; van Kriyeron canadnise, Canadees che Fijnst raai, 120.000; van Capsella bursa pastoris, Herderstaschje, 64.000; van Plantayo major, Groote Weegbree, 14.000; van Raphanus raphanistrum, Wilde Hadijs, 12.000 en van Hyoscyamus viyer, Bil zen kruid, 10.000 zaden. Het spreekt van zelf, dat elk dezer zaden in 't volgend jaar het uitgangspunt kan worden voor een nieuwe plant, terwijl deze weer opnieuw het boven opgegeven aantal zaden kan voortbrengen. Wanneer dus een plant van het Bilzenkruid in één jaar 10.000 Bilzenkruidplanten heeft ontwikkeld en daaruit in het volgend jaar 10.000 Bilzenkruidplanten zijn ontstaan, en als elke plant steeds weer 10.000 zaden vormt, zouden reeds na vijf jaren 10.000 billioen Bilzenkruidplanten aanwezig zijn. Daar nu al liet vasteland der aarde 136 billioenen vierkante meters bedraagt en op een vier-