is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PLANT EN DE MENSCH.

1. Nuttige planten. — 2. Frissehe planten en plantendeelen als tooi en sieraad. — 3. De tuinen. — 4. De plant als motief in de kunst.

1. Nuttige planten.

Inhoud: Induatrieplanten. — Voodings- en genotmiddelen uit hot plantenrijk. — "Voederplanten voor het vee. — Do als geneesmiddel en mot bygeloovige beweegredenen gebruikte gewassen.

Industrieplanten.

Het aantal der tot nu toe bekend geworden plantensoorten kan op ongeveer 150.000 worden geschat, waarvan ongeveer 50.000 sporeplanten of ('ryptogamen en ongeveer 100.000 zichtbaar bloeiende planten of Phanerogamen. Deze 150.000 verschillende planten zijn zeer onregelmatig over de onderscheiden hemelstreken en landen onzer aarde verdeeld. Groote vlakke landen, moerassige streken en waterarme laagvlakten hebben in den regel slechts een zeer arme flora, dat is slechts een gering aantal van elkander verschillende plantenvormen in verhouding tot den omvang van het gebied; berglanden en wel vooral berglanden in de warmere luchtstreken, die daarbij naar de zee afdalen, bezitten eene rijke Hora. Zoo hebben de uitgestrekte laagvlakten van Noordeuropeesch Rusland op vele honderden vierkante kilometers nauwelijks een duizendtal Phanerogamen aan te wijzen, terwijl op eenzelfde oppervlakte in Griekenland zesmaal zooveel soorten voorkomen. Op een beperkt terrein, dat door eene landbouw en veeteelt beoefenende bevolking in gewone omstandigheden niet wordt verlaten, komen gemiddeld ongeveer 2000 verschillende zichtbaar bloeiende planten op een vierkanten kilometer voor.

1 Van deze 2000 zaadplanten kent echter de daar wonende bevolking slechts een onbeduidend klein gedeelte. Vraagt men den naam van soms zeer in 't oog vallende planten, dan krijgt men ten antwoord, dat ze geen naam hebben, omdat ze voor niets gebruikt worden. De groote massa van het volk interesseert zich altijd alleen voor die planten, die den mensch, middellijk ot