Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormig^<eruW^°agennll^Helmlwkjes na hei ^uiveTgeT" Kar'^

van boven dof me, verdiep"e ziinlrven p V, bn,in wordend' Takken slank taai eerst viltiV nip, 'echtopstaande, hooge heesters.

smal lancetvormig (B :L = 1 : 10) vanonderen",'^"Ziide^an deschors- Bladen lancetvormig ' glanzend. Steunbladen smal

fb. Steel van het vruchtbeginsel'langer dan de afgeknotte'ki.v v",'!na,is,b,z 35en kort vertakt. Stijl korl of onthrekpmt ° ,e kller- s,am afstaand-

aan den top slakkenhuisvormig omgerold. opengesprongen vrucht

vaii^ónde'r^^tst'/kend^d^rnet'0!!!!''!! ^ Van büVen verdieP'vöör de bladen verschljne ïd" zittend of ^

kleine blaadjes geste.,nd. Vruchtbeginsel vilt,g Itenipels di^lan™ of eirond, geel. Helmknopjes na het stulvenvuilgéT lan«werp^ Een- en 2-jarige takken en knoppen grijs- of zw-irtvilti., m . eerst dofgrijs-viltig. Stijl mees, even lang alf de s.empels b hden langwerpig of omgekeerd eirond-lancetvormig (B ■ L - l 2è " van boven vuilgroen, dof . . . „ , "2i3)' 'a,er

p,/'- ^en" cn --jarige lakken en knoppen kaal of /Vn'k''korM,'^' ontbrekend'8' Ziide*,anzend-wi«v1"*- Stijl zeer kon. mees, geheel J. Bladen rondachtig-eirond (B: L = I : 1 a 21), later van boven kaal.

I I. Bladen rondachtig-omgekeerd eirond, oflangwerpte'omm'kêe'rd eirond (B :L-l:l|a 2). met korten geplooiden teruggekromden daar of kaaf'.^" V"ilRroen met "orte^ haartjes hier en

/>'. Kleine heesters met onderaardschen stam. Takken boogvorm".'ÜL'u' gend Bladen met aan weerszijden zwak te voorschijn tredend ademe bij het verwelken zwart wordend. Katjes vóór of tegelijk met df , verschijnend kor, of langer gesteeld. Steel met Scbladen ïz , Stempels kort mees: purper. Kleppen bij de opengesprongen vrucht aan den top slakkenhuisvormig opgerold. Bladen klein . rondachlig-eirond tot angwerp.g-l.jnvormig (B: L = 1:1a 10,. van onderen zijdeacht b haard, van boven v,„lgro:„. Steunbladen elliptisch of smal iance.vormi„ Katjes zeer kort gesteeld. Vruchtbeginsel gesteeld, grijsviltig de steel 2-3 maal zoo lang als de klier s. Pep^,^Iz S

Opmerkingen omtrent de bastaardvormen.

De Pentandrabastaarden hebben aromatisch riekende bladen wier bovenvl-r ,P ,

glanzend is, terwijl de bladstelen en bladranden sterk klierachtig- Win sterk

katjes komen vaak bloemen voor met minder dan 5 meeldraden. mannelijke De Pragilisbastaarden hebben lang toegespitste bladen De Amygdalinabastaarden hebben een Iam«r2st?elrt vrnrhth»m-„„i

hl»»,™, unm u * lelijke haijes TT*

bij oudere exemplaren schilfert ten deele af. schors

De ^«bastaarden hebben zijdeachtig behaarde bladen en het vruchtbeginsel is kort-esiPPi t De Porpureabastaarden hebben naar beneden wigvormig versmaldf bladen di; ,n naar boven scherp gezaagd zijn. He. vruchtbeginsel is sterk veZt velals ook de f""! er van de stijl en de stempels. De meeldraden zijn ten deele vergroeid C'

De Vimmahsbastaarden hebben sterk verlengde bladen die 11,,

behaard zijn. In de bloemen is de klier lan- en smal de stlfHana Pn h, Z'jdeacl,"«

zijn lang, draadvormig. g ' dt S")' lang en dun' de stempels

Omtrent de Cinerea-, Caprea- en /Wöbastaarden valt op te merken ,Hi ,i. ,•

z :r sk

kleeding der bladen vooral de lange steel van het vruchtbeginsel en de korteViji opvalt De Atabastaarden zijn meestal gemakkelijk aan den lagen groei en aan de ii klè.n bladen, die meest zijdeachtig behaard zijn, te herkennen J eme

Sluiten