is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Althaéa ') L. Heems t.

Vrucht rond, in het midden neergedrukt, uit een groot aantal eenzaditre

mod m,SaTr.geSte!d',die cirke,vorm'g om een centrale as zitten. Bloemen rood, rose of lila, okselstandig. Bladen handlobbig. Kruidachtige planten.

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Althaea.

A. Plant witviltig Bladen oppervlakkig handlobbig. Stelen korter dan de bladen Kolt■ppen tegen de vrucht liggend. Vruchten behaard. Bloemen roodachtig wit. vrij groot

A. hirsuta blz. 354.

A. officinalis-) L. Heemst (fig. 426).

Uit den dikken, witten, vleezigen wortel komen meest verscheiden recht-

W"Vi'"8e' "^chtig zachte, o„ve,X sïengeïs De bladen znn aan u/PPrcUnfo,, ^

eirond of langwerpig, de onderste hebben een hartvormige" voet en zijn spits, dan volgen onduidelijk 5-lobbige bladen ook met hartvormigen voet, dan 5- en 3-lobbige, met wigvormigen voet en geheel boven vaak ongedeelde bladen. Alle bladen hebben een ongelijk getanden rand.

De bloemen zitten in hoopjes in de bladoksels op stelen, die korter zijn dan de bladstelen, zij zijn vrij groot, roodachtig wit. De bijkelkslippen zijn smal, lancetvormig, korter dan de kelk, de kelkslippen ovaal, toegespitst. De kroonbladen zijn 3 maal zoolang als de kelk, aan den top vlak uitgerand. De vruchten zijn viltig, met stompe randen, boven gewelfd (fig. 426). 6-12 dM

Althaea officinalis

Fig. 426.

ïr. Juli—September.

Biologische bijzonderheden. De viltige beharing der geheele plant belet

staa.'*„ rdr"stndd7 TgCSl0'™ ^ ''*en ^ in'veSd V ƒ , , er plant op vocht'ge plaatsen. Wat de bestuiving betreft, is de bloem hoofdzakelijk ingericht als Mal va neglecta dus ook

He resl im Jr fCnd. msectenbezoek spontane zelfbestuiving 'op.

door dieren.' gehee'e P'ant ^ beSChut haar h« opeten

Gebruik. Ook nu nog worden verschillende deelen der plant in de apotheken gebruikt, om het verzachtende slijm, dat zij bevatten.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en

aan nvieTo^vers" T*™ V°°r "aar de zeez,Jde' soms ook

aan rivieroevers. Bij ons is zij plaatselijk vrij algemeen.

Volksnaam. In Utrecht noemt men haar wel Spaansche maluwe.

n AZaheór,enanshe SSsÏÏXÏ&S,*geneeskrachti«eSchappen

HeIIKFI <? Flnrr,

•van

Heukels, Flora

23