is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plant, soms ontbrekend. Meeldraden meest 8, in 2 rijen, die der mannelijke bloemen langer. Vruchtbeginsel 2-hokkig met 1 stijl en 2 stempels

geftedd enBoo°me"n °f geelaCht'g' tr0SSen of P1"'™"- Bladen handlobbig,

Biologische bijzonderheden. De groengele bloemen worden vooral bezocht door vliegen, die anders op mest rondvliegen en deze bewerken kruisbestuiving Door het vereenigd zijn tot bloeiwijzen vallen ze nog al op waarbij bij A. platanoides komt, dat de bloemen vóór de bladen verschijnen' De honig wordt door de bovengenoemde schijf afgescheiden en is dus gemakkelijk te bereiken.

De tweeslachtige bloemen bovengenoemd zijn in werkelijkheid vrouwelijke Wel zijn er meeldraden aanwezig, maar de helmknopjes openen zich niet ook zijn de helmdraden korter dan die in de mannelijke bloemen In de laatstgenoemde is trouwens meestal ook een rudimentaire stamper waar te nemen. Zoo opgevat zijn deze planten werkelijk 1-huizig.

duidelijk6 deeIvruchten door de vleugels er aan, verspreid worden, is

Op de Acer Pseudoplatanus vormt een in Juli vliegende galwesp, Bathvaspis acerts wortelgallen, waaruit de als Pediaspis Sorbi bekende generatie der wesp komt, d.e in April vliegt en bolronde, kale, gladde bladgallen doet ontstaan aan den ahorn, waaruit dan weer de eerste generatie komt. up de Acersoorten komt ook honigdauw voor (zie linde).

Bij Acer campestre komen witte haarbosjes aan de onderzijde der bladen voor, zoog. domatiën. Zij zijn aan den bladvoet vaak purperrood en de myten, die ze gewoonlijk bewonen, zijn roodgeel van kleur.

Ook kopjesgallen komen aan de bovenvlakte van ahornbladen vaak in grooten getale voor. Zij worden door galmijten (Phytoptus) veroorzaakt. De buitenzijde der uitstulping is kaal, doch inwendig is een holte, die uitmondt in een opening aan de onderzijde en zoowel die opening als die binnenwand zijn met haren bezet.

Worden witte en later bruine vlekken op de bladen door mijten (Phytopüis) veroorzaakt de bekende zwarte, iets geelgerande vlekken op de eschdoornbladen worden door een schimmel, Rhytisma acerinum, veroorzaakt Deze overwintert op de afgevallen bladen en gaat van deze weer op de jonge van het volgend jaar over.

gesl'acht'ïgrt)ruiktZOOWel ^ name" ^ eschdoorn worden voor het

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Acer.

A. Bloemen in gesteelde trossen. Bladen met 5 toegespitste of spitse lobben

onderen" h!"verlengde' ha"Bende ,rossen- Helmdraden iets behaard. Bladen van vleueels Vruchlen met nauwelijks afstaande, bijna vertikaal opgerichte duhhPi « i ? T „ samengetrokken. Meeldraden der mannelijke bloemen dubbel zoolang als de kroonbladen \ Pseudo-platanos blz 384

glanzend ' VPRh,rlCh,e t"il«n Helmdraden onbehaard. Bladen dun. van onderen f , rUfen "!f , 0mpe' onder een stomPen hoek uit elkaar tredende ais de kroonbladen . '. ^ ma-elijke bloemen evenlang

B. Bloemen in zittende, rechtopstaande, schermvormige trossen. Bladen met'S^tompe^f afgeronde lobben. Helmdraden onbehaard. Bladen van onderen grol Vrucht mei

kroonbladen e'S' Meeldraden der mannelijke bloemen evenlang als de campestre blz. 385.