is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508

Biologische bijzonderheden. De plant is rijk aan looizuur en daardoor beschut tegen het opvreten door waterslakken.

De bloemen staan boven water, zij vallen weinig op en zijn sterk protero-

gynisch. herst steekt de witte stempel, rijk aan papillen, uit (fig. 620) en dan is het nog ongesteelde helmknopje gesloten. Als de stempel verdroogd is, ontwikkelt zich de helmdraad tot 1' ., mM lengte, het helmknopje springt open en het stuifmeel wordt door den wind verspreid.

Behalve tweeslachtige bloemen zijn er ook vrouwelijke tusschen deze waarge-

gesteeide, gesloten helmknop, s stempel" nümC"' Ze"S WC' Vr0UWe"Jke P'^ten.

I estee'ide'H!>prfgesprolfgen3"he^mknop'| Voorkomen in Europa en in Neders verdroogde stempel. land. De plant komt door bijna geheel

Europa in slooten en moerassige weilanden voor en is bij ons vrij algemeen.

Volksnamen. In Friesland heet de plant krupelreid, in het Oostelijk deel van Drente, West-Friesland en Zeeuwsch-Vlaanderen lidsteng, aan den Zoom der Veluwe en in Noord-Overijsel duizendknoop, op Voorne en Beierland heremoes.

Familie 74. Lythraceae Juss. Kattenstaartachtigen.

Bladen tegenoverstaand of verspreid, gedeeld of gaafrandig. Steunbladen (bij de inlandsche soorten) aan weerszijden 1 of meer, zeer klein. Bloemen regelmatig, meest 2-slachtig. Aan den rand van den kelkbeker, tusschen de kelktanden, vaak naar buiten staande tusschentanden. Kelk blijvend, de buis niet met het vruchtbeginsel vergroeid. Kroonbladen 4-6, vaak spoedig afvallend, soms bijna ontbrekend, op den top der kelkbuis ingeplant, in den knop dakpansgewijze liggend. Meeldraden evenveel als kroonbladen en er mede afwisselend of in 2 kransen, vaak van ongelijke lengte, iets lager dan de kroonbladen in de kelkbuis ingeplant. Vruchtbeginsel 2-4hokkig met ongedeelden stijl en knopvormigen stempel. Doosvrucht 2-hokkig, veelzadig. Zaden zonder kiemwit.

Tabel tot het determineeren der geslachten der Lythraceae.

A. Bloemen 4- of (bij de inlandsche soorten) 6-, soms 5-tallig. Kroonbladen aan den bovenrand van den trechter-cylindervormigen kelkbeker ingeplant. Meeldraden even veel (zelden minder) of dubbel zooveel als kroonbladen, in het midden van den kelkbeker of nog lager ingeplant. Doosvrucht 2-hokkig, door splitsing van den scheidingswand 2-kleppig of door daarmee gepaard gaand openscheuren der kleppen met 4 kleppen openspringend Lvthrnm blz. 508.

B. Bloemen 5- of (bij onze inlandsche soort) 6-tallig. Kroonbladen en de 5 of 6 meeldraden aan den bovenrand van den klokvormigen kelkbeker ingeplant. Doosvrucht 2-hokkig, onregelmatig openscheurend l'eplis blz. 511.

1. Ly'thrum ') L. Kattenstaart.

Kelk buisvormig, cylindrisch, van buiten van langere ribben voorzien,

') van het Grieksche lythron: bloed, uit wonden vloeiend, hetgeen betrekking heeft op de kleur der bloemen.

Hippuris vulgaris

Fig. 620.

tl li ii ii r r 4 trnM , I /i .. I*