is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agri nonia Lupatoria

Fig. 704. a vrucht.

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Agrimonia.

A. Kelkbeker bij rijpheid der vrucht omgekeerd kegelvormig, met diepe van boven tot

b.jna aan den voet reikende groeven A. Knpatoria blz. 576.

Kelkbeker bij rijpheid der vrucht klokvormig met ondiepe, van boven slechts tot het midden reikende groeven 0(,0ratH b|z 577

A. Eupatória ') L. Agrimonie (fig. 704).

Uit den dikken, houtig wordenden wortelstok komen 1 of meer rechtop-

gaanae, oijna rolronde, bebladerde, ruw behaarde, niet of weinig vertakte, meest roodachtige stengels, die met zittende klieren bezet zijn. De bladen zijn groot, kort gesteeld, de bladstelen zijn kort ruw behaard. Grootere blaadjes zijn er 5-9, zij zijn ovaal tot langwerpig , ingesneden gezaagd, van boven groen, verspreid behaard, van onderen dicht grijs behaard, verspreid klierachtig. De steunbladen zijn violet gekleurd, stengelomvattend, ingesneden getand.

De bloemen staan aan den ton van rlpn «tpmroi

nu eens alleen, dan weer 2-3 bijeen op korte stelen en vormen samen een lange, afgebroken aar. Aan den voet der bloemstelen zit een driespletig schutblad. De kelkbeker is omgekeerd

kegelvormig, dirht ruw hphaarrl

" O' V..UVI UV.II

met afstaande, haakvormige stekels bezet. De kroonbladen zijn eirond en goudgeel. Iedere bloem vormt meest slechts een vrucht.

De plant riekt aangenaam aromatisch, terpentijnachtig. 24.. 3-12 dM Juni—September.

Biologische bijzonderheden. Aan den voet der stijlen zit een vleezige ring, waarop echter geen honigafscheiding is waargenomen.

De bloemen zijn proterogynisch. Bij het opengaan zijn de stempels al geschikt om stuifmeel op te nemen, doch dit moet door insecten uit andere bloemen aangevoerd worden, want in de pas geopende bloemen zijn de helmknopjes nog niet opengesprongen en dan zijn de helmdraden zoo zwak naar binnen gebogen, dat iedere draad ongeveer met het zesde deel van een cirkel overeenkomt. Zoo gauw echter nu de helmknopjes zijn opengegaan, krommen zich de draden, de eene na de andere, naar het midden der bloem en hunne kromming komt eindelijk met een halven cirkel overeen Nu komen eenige der met stuifmeel bedekte helmknopjes met de nog steeds voor bestuiving vatbare stempels in aanraking en, nadat zij deze van stuifmeel hebben voorzien, vallen ze af en rollen zich de helmdraden nog sterker samen. Hier is. als zoo vaak de bedoeling om zelfbestuiving te bewerken, als kruisbestuiving mocht zijn uitgebleven.

De ontplooide bloemen staan rechtop, doch na de vruchtvorming krommen zij zich naar beneden, waarbij de rijpende vrucht door den blijvenden kelk geheel omsloten blijft, dus goed beschut is.

Volksnamen. De naam leverkruid wordt voor deze plant algemeen gebruikt.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt tn geheel Europa

') van Eupator, de bijnaam van den beroemden koning Mithridates van Pontus.