is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigszins geelachtig. Ik meen opgemerkt te hebben, dat lichtgekleurde exemplaren van jonge vogels afstammen. Ten minste, tweemaal heb ik eieren van kennelijk jonge B. T. met zachte schedels, in handen gehad, en beide keeren waren de eieren licht van kleur, geheel gelijk aan vele anderen in mijne verzameling. Toch vindt men dikwijls een donker en een licht ei in één nest.

Individueel bestaat er geen verschil tusschen de eieren van den B. T. en die van den Palm-Tanager. Vergelijkt men echter eene groote serie van elke soort met elkander, dan hebben laatstgenoemden eene donkerder kleur. De schalen zijn tevens uiterst dun, terwijl de dooier er vuil stroogeel uitziet, geheel in tegenstelling met bijna alle andere mij bekende species.

Beide seksen broeden, maar behooren volstrekt niet tot de goede broeders, zoodat ze hunne nesten soms voor geruimen tijd verlaten, waardoor de uitbroeding der eieren door de zon geschiedt.

De jongen worden met zwartachtig dons geboren en zijn niet te onderscheiden van de nestelingen der Palm-1 anagers. Maar zoodra de vederspoelen opkomen, neemt elk de aan zijne soort eigene kleur aan.

De jongen verlaten de ouden zeer spoedig en broeden ook binnen het jaar. Naar mijne ondervinding komen beide seksen in ten naastenbij gelijk aantal voor.

Zoowel de B. T. als de Palm-Tanager worden soms als kamervogels gehouden. Ze leven evenwel niet lang, en worden zelden tam.

T. palmarum, Max. = T. olivascais, Cab. in Schomb. Reis.

<-f Olijfbruin, lichter op den kop en nog lichter aan de basishelft der slagp. en een gedeelte der grootere vl.dekv., doch donkerder aan rug en schouders ; endhelft der slagp., een gedeelte der dekv. bij de basis der slag]), v. d. Istcn rang, duimpje en staartp. bruinachtig zwart met min of meer donker olijfbruine randen ; dekv. ond. d. vl. licht olijfbruin ; het geheele vederkleed met een violetachtigen metaalglans overtogen, duidelijker aan borst, rug en kleinere vl.dekv.; snavel en pooten zwartbruin ; iris zwartbruin. ^ Ongeveer hetzelfde, maar doffer van tint en met een minder duidelijken violetglans. Jong. Nog doffer van tint dan het wijfje. L. 17-5.