Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doopvont zal schenken; opdat wat door onze nietigheid moet bediend worden, door de uitwerking uwer kracht voltrokken worde. Door onzen Heer Jesus-Christus, die met U leeft en heerscht in de eenheid van denzelfden H. Geest, God.

Op den toon der Prafatie vervolgt de Priester:

Per ómnia ssecula Door alle eeuwen der sseculórum eeuwen,

g. Amen. Amen.

y. Dóminus vobiscum. De Heer zij met u. ij. Et cum spiritu tuo. En met uwen geest, ï Sursumcorda. Heft de harten omhoog.

S. Habémus ad Dómi- Wij hebben ze opgehenum. ven tot ^en Heer.

fr. Gratias agamus Dó- Danken wij den Heer mino Deo nostro. onzen God.

8. Dignum et justum Het is waardig en rechtest. vaardig.

Waarlijk het is waardig en rechtvaardig, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal danken, heilige Heer, almachtige \ ader, eeuwige God. Die met onzichtbare macht op wonderbare wijze de kracht uwer Sacramenten uitwerkt; en hoezeer wij ook onwaardig zijn, zoo groote Geheimen te voltrekken, laat Gij echter uwe genadegaven niet na, ja neigt zelfs goedertieren uwe ooren tot onze gebeden. Gij, God, Wiens geest bij de wording der wereld over de wateren zweefde; opdat

Sluiten