Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Priester ademt driemaal over het water, omdc werking van den H. Geest voor te stellen.

Zegen Gij dit onvermengd water met uwen mond, opdat het, behalve natuurlijke reiniging, die het kan hebben om de lichamen te zuiveren, ook kracht hebbe om de zielen te

zuiveren.

Driemalen steekt de Priester de Paaschkaars even, dieper en geheel in het water en blaast dan in dezen vorm over het water IJJ. Genoegzaam ivordtde bcteekenis aangegeven in de woorden, welke dc Priester zingt:

Dat de kracht des H. Geestes nederdale in

de volheid dezer vont.

En Hij schenke aan de geheele zelfstandigheid van dit water de vruchtbare kracht ter wedergeboorte (in het Doopsel).

Mochten de vlekken van alle zonden hier worden uitgewischt; mocht onze natuur, naar uw beeld geschapen en in hare oorspronkelijke eer hersteld, van alle oude smetten worden gereinigd, opdat ieder, die tot dit Sacrament der wedergeboorte nadert, tot eene nieuwe en waarlijk onschuldige kindsheid worde herboren.

Het slot wordt gelezen :

Door onzen Heer Jesus-Christus, uwen

Sluiten