Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Feest in de kerk, die hare kostbaarste gewaden en sieraden ten toon spreidt, terwijl klok en orgel, ieder in zijne taal de zegepraal des Heeren verkondigen en zonder ophouden het alleluja herhalen; feest in de harten der brave menschen, die heden vroeg met Maria Magdalena en de heilige Vrouwen naar het graf, d. i. tot het Altaar, het Tabernakel spoedden, om den verrezen Heiland te ontvangen ; feest ook in de harten van hen, die eertijds in het graf der zonde liggend, nu door oprechte boetvaardigheid uit de zonden zijn opgestaan; feest in de natuur, die door de koesterende stralen der voorjaarszon herleeft, en als verjeugdigd, uit den winterdood te voorschijn treedt; — op Paaschdag voelt de grijsaard zich verjongd en deelt met zachte, innige blijdschap in de rroolijkheid van het kind. Want ook in de huisgezinnen is het feest, die onder de kinderen zich toont in vreugdevuren, paaschvuren, zinnebeeldige voorstelling van het Licht der wereld. Christus, die een vuur, het vuur zijner liefde op de wereld is komen brengen.

Een ander gebruik, meer algemeen, ook onder volwassenen, is het paascheieren zoeken, en die elkander schenken. Voor de kinderen was het eene kleine vergoeding voor het aandeel, dat ook zij. door de zorg eener brave moeder, in de algemeene onthouding

Sluiten