Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bededagen zijn in 469 door den H. Mamertus te Vienne in Frankrijk ingesteld, om van God het ophouden der rampen te verkrijgen, waarmede deze stad en hare omstreken geteisterd werden. In 975 eerst werden de Kruisdagen door Paus Leo 111 algemeen ingevoerd; evenals de bededag en boetprocessie, welke op het feest van den H. Marcus, den z5 April gehouden wordt.

Men is verplicht op deze dagen (St. Marcus- en de Kruisdagen) zich den gcheelcn dag van vleesch te onthouden, en te vasten tot den middag. Het zijn dus bede- en boetedagen, waarvan het doel is, Gods Rechtvaardigheid ■voldoening te geven voor de zonden, zijne Barmhartigheid af te smeeken, en zijnen Ze^en over de vruchten der aarde; en dat wel door de voorbede aller Heiligen, wier Litanie in de processie op die dagen gezongen wordt.

Zie de Litanie van alle Heiligen, bladz.637 en de daarbij behoorende gebeden, bladz. 719. Het begin der Mis

Om ons vertrouwen op te wekken, stelt de heilige Kerk ons voor oogen het voorbeeld van Davtd, die te midden zijner wederwaardigheden zijne toevlucht nam tot God en verhoord werd.

T-XAUDIVIT de templol-l 7an uit zijnen heiligen E sancto suo voceml V tempel (den hemel)

Sluiten