Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken van al datgene, wat Jesus begon te doen en te leeren, tot den dag, dat Hij opgenomen is nadat Hij de Apostelen, die Hij had gekozen, door den H. Geest onderwezen had; uan wie Hij zich ook door vele bewijsteekenen na zijn lijden levend vertoond heeft, gedurende veertig dagen hun verscheen, en sprak over het rijk Gods. En met hen etende, beval Hij hun, dat zij van Jerusalem niet moesten weggaan, maar de belofte des Vaders afwachten, welke gij, zeide Hij, uit mijn mond gehoord hebt; want Joannes heeft wel met water gedoopt, maar gij zult na weinige dagen met den H. Geest gedoopt worden. Zii dan, die verzameld waren, vroegen Hem, zeggende: Heer, zult Gij nu het rijk van Israël herstellen ? Hij echter sprak tot hen: Het komt u niet toe, de tijden of stonden te kennen, die de Vader in zijne macht voorbehouden heeft; maar gij zult de kiacht ontvangen van den H. Geest, die over u zal komen, en gij zult Mij tot getuigen zijn m Jerusalem, in geheel Judea en Samaria, to aan de grens der aarde. En als Hij dit gezegd had, is Hij, terwijl zij het zagen, opgenomen; en eene wolk nam Hem weg uit hunne oogen. En als zij Hem ten hemel stijgende nazagen, zie, daar stonden twee mannen bij hen, in witte kleederen gekleed, die tot hen spraken: Mannen van Galilaea, wat staat gij.,

Sluiten