Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ons bidden

God, die in de daad van uwen dienaar Abraham (de opoffering zijns zoons) een voorbeeld van gehoorzaamheid aan de menschen gegeven hebt; geef ons, de bedorvenheid van onzen wil te buigen, en uwe rechtmatige geboden in alles stipt te volbrengen. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Tweede Voorspelling

In die dagen : Het geschiedde in de morgenwake, enz., zie bladz. 608.

Tractus

• / ' \ ■ ƒ,

« Cairtemus Domino, » zie bladz. 610.

Laat ons bidden

God, die de wonderen, in de eerste tijden gebeurd, door het licht van het nieuw verbond hebt uitgelegd, zoodat de Roode Zee het afbeeldsel is van de heilige Vont, en het volk, uit de verdrukking van Egypte verlost, het christen volk aanduidde, geef, dat alle volken, na de gunst (verlossing) van het Joodsche volk verkregen te hebben door de verdiensten des geloofs, ook herboren worden door de mededeeling van den H. Geest. Door onzen Heer Jesus-Christus, uwen Zoon, die met U leeft en heerscht in de eenheid van denzelfden H. Geest, God.

Sluiten