Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Imple supérna gratia Vervul het met den overvloed

Quae tu creasti pécto- Vanbovenaardscheziera' lekrachten.

2. Qui diceris Paracli- U prijzen wij als Wontus> derbaar,

Altissimi donum Dei, Als Godsgeschenk en leventeler,

Fons vivus, ignis, cha- Als liefde en vuur op 't rlt®s' zielsaltaar,

Et spintalis ünctio. Als zalvend boezemwondenheler.

3. Tu septifórmis mü- Gij, zevenvoudig- Gods. geschenk

Digitus Patémae déx- En vinger van zijn teLf' . eeuwge sterkte,

. rite promissum Pa- Die, op des Vaders al®' machtswenk,

móne ditans güttu- In tonggevonkel taalra- kracht werkte;

4- Accénde lumen sén- Ontsteek uw licht ons sil>us. J in den zin,

lnfunde amórem córdi- En vloei uw liefde ons s' in het harte;

Infirma nostri córporis, Uw kracht neem onze

. _ zwakheid in,

Virtute nrmans pérpe- Opdat zij moedig 't euvel tarte.

5. Hostem repéllas lón- Dan maakt nooit vijand

ons bevreesd, racémque dones próti- En mogen wij steeds nus' vrede smaken;

Sluiten