Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sericórdiam suam. Ps. Dó-| mine, Dóminus noster : quam admirabile est Nomen tuum in univérsa terra. *. Gloria Patri. — Benedicta.

dat Zij ons barmhartigheid heeft bewezen. Ps. Heer, onze Heer : hoe wonderbaar is uw Naam op geheel de aarde. V-Glorie zij den Vader. — Gezegend.

Gebed

Almachtige, eeuwige God, die uwen dienaren hebt gegeven, in de belijdenis van het waar geloof de heerlijkheid der eeuwige Drieëenheid te kennen, en in de macht deiMajesteit de Eenheid te aanbidden; wij bidden U, dat wij door de onwrikbaarheid van ditzelfde geloof tegen alle wederwaardigheden mogen beschermd worden. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Gedachtenis

van den eersten Zondag na Pinksteren.

O God, sterkte dergenen, die op U hopen, luister genadiglijk naar onze smeekbeden; en, omdat de zwakheid van den sterfelijken mensch niets vermag, geef de hulp uwer genade, opdat wij, in het volbrengen uwer geboden, U in wil en daad mogen behagen. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Sluiten