Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nómine meo; et pósuit os meum ut gladium acütum : sub teguménto manus suae protéxit me, et pósuit me quasi sagittam eléctam. Ps. Bonum est confitéri Dómino, et psallere Nómini tuo, Altissime. V. Gloria Patri. — De ventre.

moeder bij mijn naam geroepen : en Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard : onder de hoede zijner hand heeft Hij mij beschermd en mij gemaakt tot een uitgelezen pijl. Ps. Goed is het, den Heer te belijden : en uwen Naam lof te zingen, o Allerhoogste, y. Glorie zij den Vader. — De Heer.

Gebed

God, die dezen dag eerbiedwaardig gemaakt hebt door de Geboorte van den H. Joannes; geef aan uwe volken de genade van geestelijke vreugden, en richt de harten aller geloovigen naar den weg der eeuwige zaligheid. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Lezing uit den Profeet Isaïas

Verheffing van des Heeren dienaar bij uitnemendheid.

Hoort, eilanden en luistert, volkeren van

verre : De Heer heeft mij van de geboorte af geroepen; van den schoot mijner moeder heeft Hij mijnen naamvermeid. En Hij heeft mijnen mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw zijner hand mij beschut; en Hij heeft mij gemaakt tot een uitgelezen pijl,

Sluiten