Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

um : posuérunt Jertisalem ben zij ontwijd: Jerusalem l P°mór"m custódiam. gemaakt tot eene wachty. Gloria Patri. - Intret. tent voor het ooft (in een boomgaard.) ?. Glorie zij den Vader. — Kome.

Gebed

God, die den roemrijken strijd voor uw geloof uwer HH. Martelaren Leonardus (Nicolaus) en zijner gezellen met den lauwertak der eeuwigheid bekroond hebt; seef genadig, dat wij door hunne verdiensten en op hun voorbeeld strijdende op aarde, verdienen met hen gekroond te worden in den hemel. Door onzen Heer.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

De Mart^"ren, hoe ook gepijnigd en gedood, leven eeuwig, om eeuwigen loon te ontvangen.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, en de pijniging des doods zal hen niet naken. Voor de oogen der dwazen schenen zij te sterven, en hun einde werd voor kwelling gehouden, en hun heengaan van ons vernietiging: doch zij zijn in vrede. En al nebben zij voor de oogen der menschen pijnen geleden : zoo is nochtans hunne hoop vol onsterfelijkheid. Zij zijn een weinig gekweld maar zullen er veel goeds voor genieten; want God heeft hen beproefd en bevon-

Sluiten