Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed

De geschenken onzer godsvrucht, dragen wij U op, Heer, opdat deze U aangenaam zijn voor de eer uwer Heiligen en, door uwe barmhartigheid, voor ons heilzaam gemaakt worden. Door onzen Heer.

Gewone Preefatie, bladz. i33.

Bij de Communie

Et si coram hominibus Als zij voor de mentorménta passi sunt, Deus schen folteringen hebben

tentavit eos : tamquam uitgestaan; ('t was) omdat aurum in fornaceprobavit God hen beproefd heeft: eos : et quasi holocausta hen als goud in den oven accépiteos. proefhoudend heeft be¬

vonden, en hen als slachtoffers heeft aangenomen.

Na de Communie

Verleen ons, bidden wij. Heer, door de voorspraak uwer HH. MartelarenLeonardus (Nicolaus) en zijne gezellen, dat wij met een rein hart ontvangen, wat wij met den mond hebben genuttigd. Door onzen Heer.

Feest van den H. Libertus, Martelaar

14 JULI

Het begin der Mis

IN virtüte tua, D6mine.lT TEER.de rechtvaardige Isetabitur justus: et su-l-ET. zal zich verblijden

50 30

Sluiten