Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graduale

« Christus factus est, » zie bladz. 556.

Alleluja, alleluja, f. Dul- Alleluja, alleluja, f. Liece lignum, dulces clavos, felijk hout, liefelijke nadülcia ferens póndera; gelen, zoo zoeten last draquse sola fuisti digna gend, die alleen waardig sustinére regem coelórum geweest zijt, den Koning et Dóminum. Alleluja. en Heer der hemelen te dragen. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Joannes

In dien tijd zeide Jesus tot de scharen der Joden : Nu is het oordeel der wereld; nu zal de vorst dezer wereld uitgeworpen worden. En Ik als Ik van de aarde zal opgeheven zijn, zal alles tot Mij trekken. (Dit nu sprak Hij, om aan te duiden, welken dood Hij sterven zou.) De menigte antwoordde Hem dan: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus in eeuwigheid blijft; hoe zegt Gij : De Zoon des menschen moet opgeheven worden ? Wie is die Zoon des menschen? Jesus zeide hun dus : Nog een weinig tijds is het licht bij u. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle ; en die in het duistere wandelt, weet niet, waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. — Credo.

62 30

Sluiten