Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cum Patre et almo Spi- U, met den Geest en ritu. Vader één

In sempitérna saecula. Door aller eeuwen eeuAmen. wen heen.

Feest van den H. Franeiseus van Assisië

Belijder

4 OCTOBER

Het leven van dezen Heilige is de veroordeeling der wereldwijzen en wereldgezinde menschen, voor wie de vernedering en het kruis van Christus eene ergernis en dwaasheid zijn.

Ofschoon Franeiseus in zijne jongelingsjaren zich min of meer door de wereld en hare genietingen liet medesleepen, kwam hij weldra tot betere gevoelens; en op het hoor en der woorden : «Indien gij « volmaakt wilt zijn, ga, verkoop al wat gij bezit en « geef het den arme, » ontdeed hij zich van alles, kleedde zich als een bedelaar en leefde van aalmoezen. Liefde tot God en den naaste blonk in Franeiseus in zoo hooge mate uit, dat die bij de liefde der Serafijnen vergeleken en hij daarom de Serafijnsche Vader genoemd wordt. Gelijken tred daarmede hield zijne genegenheid tot de armoede.

Liefde en armoede zijn als de grondslagen, waarop de verscheidene Orden rusten, welke de H. Franeiseus heeft ingesteld.

Van deze Orden moet vooral vermeld worden de Derde, als zijnde ingesteld hoofdzakelijk voor

Sluiten