Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangen, wat wij met den mond nuttigen. Door onzen Heer.

Feest van den H. Raphaël, Aartsengel

24 OCTOBER

«Ik ben een der zeven, die voor Gods troon staan,» zeide de Engel tot Tobias. En deze werd gezonden om de godsdienstigheid en de naastenliefde van dit huisgezin te beloonen. Zoo waar is, hetgeen de H. Augustinus te dezer plaatse schrijft: « Ofschoon de aarde verre is en de hemel hoog, God hoort en verhoort de stem, ja zelfs de zuchten des biddenden. » En: «Aanschouw de groote verdienste der aalmoes: zij verdient, dat Tobias een Engel tot zijn dienst krijgt, zij bevrijdt van den dood, reinigt van zonde, verheldert de oogen, redt van de duisternissen der zonde. » Lees en overweeg Epistel en Evangelie der Mis!

Het begin der Mis

« Benedicite Dominum, » zie bladz. 474.

Gebed

God, Gij die aan uwen dienaar Tobias den H. Aartsengel Raphaël tot gezel op zijne reis gegeven hebt; verleen ons, uwen dienaren. dat wij altijd veilig mogen zijn door zijne bescherming en krachtig door zijne hulp. Door onzen Heer.

Sluiten