Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus-Christus, en door de verdiensten der allerheiligste Maagd en Moeder Maria, en van den H. Hubertus en van geheel het hemelsch hof hen bezweer f, zegen f, en heilig en hun uwe goddelijke kracht mededeel; opdat zij, die daarvan gegeten of genomen, of ze bij zich zullen gedragen hebben, volledige bescherming naar ziel en lichaam erlangen, heilsbehoud, en bescherming en verdediging tegen de razernij en tegen de razende honden zeiven, tegen hun beet en tegen de besmetting der pest; en opdat zij bevrijd worden van alle rampspoeden, tooverijen en ziekten. Vermenigvuldig, Hqer God, uwe zegeningen over alle deze brooden als de sterren aan den hemel en als het zand aan het strand der zee, opdat zij voor het aanschijn uwer goddelijke Majesteit en op de verdiensten uwer Heiligen uwe sterkte mogen verkrijgen tegen de onreine geesten en tegen de razernij, en tegen de razende honden en dezer beten ; om uit de woningen uwer dienaren en dienaressen te verdrijven wat ook aanstekelijk moge zijn, door Denzelfden, die zal komen oordeelen levenden en dooden en de wereld. Amen.

Laat ons bidden

Wij bidden U, heilige Heer. almachtige Vader, eeuwige God, dat bij de liefde van

Sluiten