Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonde behoeden. Op veertienjarigen leeftijd waren zijn geloof en zeden aan groote gevaren blootgesteld, waarover de Heilige echter zegevierde door gebed, de HH. Sacramenten en vasten. Vreezende te zullen sterven zonder de HH. Sacramenten ontvangen te hebben, wendde de H. Stanislas zich tot God door dc voorspraak der H. 'Barbara. Twee Engelen verschenen hem en brachten hem de H. Communie. In de Orde der Jesuïeten getreden, beijverde hij zich al zijne plichten zoo volmaakt mogelijk te verrichten, den wil van God met de meeste stiptheid te volbrengen en nimmer in iets te kort te schieten aan de voorschriften zijner regels.

De H. Stanislas, om aan dc gevaren te ontkomen aan welke zijn geloof en zeden blootstonden, en om standvastig te blijven in de deugd, i° naderde alle zon- en feestdagen tot de HH. Sacramenten der Biecht en Communie; 2° bereidde zich daartoe met de grootste zorg voor; 3° dagelijks woonde hij met dc grootste godsvrucht twee HH. Missen bij, en hield zich met eenige overweging bezig; 40 sliep weinig, droeg een boetekleed, verstierf zich in eten en drinken; 5° vluchtte voor een woord, een gebaar, dat den toets der zedelijkheid niet kon doorstaan, vermeed volstrekt dergelijke jongelieden; 6° paarde aan het gebed werken.

Wilt gij rein blijven, knaap, jongeling ? Ga en doe ook zoo gelijk de H. Stanislas. Van zijne bescherming kunt gij zeker zijn !

Sluiten