Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het begin der Mis

bevat den uitroep van eerbied en verbazing welken Jacob uitte na den droom, waarin hij God aanschouwde aan het einde der ladder, waarlangs hij Engelen zag opklimmen en neerdalen.

'T^erribilis est locus j/"^Ontzagwekkend is deJ- iste, hic domus Dei W ze plaats, hier is het est et porta cceli : et vo- huis van God en de deur cabitur aula Dei. PsTQuam des hemels : en zij zal het dilecta tabernacula tua, hof van God genoemd Domme virtütum ! Con- worden. Ps. Hoe liefelijk cupiscit, et déficit anima zijn uwe woontenten, o ^tr'® Dómini.jHeer der heirkrachten, •u? m "* ~ Ter- mijne ziel haakt en kwijnt nbllls- lvan verlangen naar de

Ivoorhoven des Heeren. |V. Glorie zij den Vader. — 1 Ontzagwekkend.

Gebed

God, die ons jaarlijks den dag der wijding van dezen uwen heiligen tempel schenkt en ons in welstand de heilige Geheimen doet bijwonen; verhoor de beden van uw volk, en geef, dat ieder die dezen tempel binnen treedt om weldaden te vragen, zich ook verheuge alles verkregen te hebben. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Sluiten