Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar Zacheüs stond bij den Heer en zeide : Zie, Heer, ik geef de helft van alle mijne bezittingen aan de armen : en indien ik iemand ergens in te kort gedaan heb. zal ik het vierdubbel teruggeven. Jesus sprak tot hem: Heden is zaligheid over dit huis gekomen : omdat deze ook een zoon van Abraham is. (1) Want de Zoon des menschen is gekomen om te zoeken en te redden, wat verloren was. — Credo.

Bij de Offerande

Gebed van koning Salomon bij de inwijding des tempels.

Dómine Deus, in sim- Heer God, in de eenplicitate cordis mei laetus voudigheid mijns harten óbtuli univérsa: et pópu- heb ik blijmoedig U alles lum tuum, qui repértus opgedragen : met groote est, vidi cum ingénti gau- vreugde zag ik uw volk, dio : Deus Israël, custódi dat hier tegenwoordig is : hanc voluntatem. Alleluja. God van Israël, behoud deze goede gezindheid. Alleluja.

Stil Gebed

Verhoor, o God, onze gebeden : (opdat wij allen, die binnen de wanden zijn van dezen tempel, waarvan wij den verjaardag der wijding vieren, met volkomen en volmaakte

(1) Niet naar geboorte, maar naar den geest.

Sluiten