Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benedicere te. (T. P. Alle- heil U volkomen danken, lüja, alleluja.) Ps. Beati (P. T. Alleluja, alleluja.) omnes; qui timent Dómi- Ps. Zalig zij, die den Heer num, qui ambulant in viis vreezen : die wandelen ejus. f. Gloria Patri. — in zijne wegen. t. Glorie Deus Israël. zij den Vader. - De God

van Israël.

Gebed

Verhoor ons, almachtige en barmhartige God, opdat hetgeen toegediend is door ons ambt, door uwen zegen nog meer vervuld worde. Door onzen Heer.

Lezing uit den Brief van den H. Apostel Paulus aan de geloovigen van Ephese,

waarin aan de jonggehuwden hunne plichten jegens elkander worden voorgehouden; woorden, die door de gehuwden wel meermalen mogen gelezen eit overwogen worden!

Broeders : De vrouwen moeten aan de mannen ondergeschikt zijn als aan den Heer: want de man is het hoofd der vrouw; gelijk Christus het hoofd der Kerk : Hij, de Redder van zijn lichaam (de Kerk). Maar gelijk de Kerk onderdanig is aan Christus, zóó (moeten het ook) in alles de vrouwen aan hare mannen (zijn). Mannen, bemint uwe vrouwen, gelijk Christus de Kerk bemind, en zich voor haar gegeven heeft, om haar te heili-

69 30

Sluiten