Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venij sponsa christl

Veni, sponsa Christi, Kom, bruid van Chrisaccipe corónam, quam ti- tus, ontvang de kroon, bi Döminus pne'paravit in die de Heer ,u. m: eeuw.gaetérnum. held bereid heeft.

Ter eere van eene H. "Weduwe

fortem virili pectore

1 Fortera virili péctore U, Vrouwe, klinkt ons

Feestgezang Laudémus omnes fémi- U, (Monica.) wier man-

nenm0e(1

Quse sanctitatis glória Uw ziel voor't smetten v heeft behoed,

Ubique fulget inclyta. En vrij hield van der zonde dwang;

2 Haec sancto amóre Die met de hemelliefde Lancia in't hart,

Dum mundi araórem nó- En, wars van aardsche vinm zinnelust,

Horréscit, ad coeléstia Een haven zocht aan de

eeuwge kust,

Iter perégit arduum. Waar nooit de vreugd

wijkt voor de smart,

3. Carnem domansjejü- Die door onthouding t .? vleesch getemd,

Orntiónis nü.rta., En nu on.toorbre bl,d-

schap schept,

Cceü potitur gaudiis. In 'l rustoord, u door

r God bestemd;

4 Rex Christe, virtus o Meng uw beê met ons fórtium, gebed'

Sluiten