Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bus et exaltabor in terra, der de volken en op (heel de) aarde.

11. Dóminus virtütum De Heer der heerschanobiscum, * susceptor no- ren is met ons; de God ster Deus Jacob. van Jacob is onze helper.

Glória Patri, etc. Glorie zij den Vader, enz.

ELEGIT EUM

Elégit eum Dóminus sa- De Heer heeft hem tot cerdótem sibi ad sacrifi- zijn priester gekozen, om candum ei hóstiam laudis: Hem het Offer van lof op te dragen.

Immola Deo sacrificium Draag aan God het Oflaudis, et redde Altissimo fer van lof op, en voldoe vota tua. aan den Allerhoogste,

wat ge beloofd hebt.

5-H

Bij de intrede van een Bisschop in de kerk.

ECCE SACERDOS

Ecce Sacérdos magnus, Zie de Opperpriester, qui in diébus suis placuit die in zijn leven aan God Deo : aangenaam was.

Ideo jurejurando fecit Daarom heeft de Heer eum Dóminus créscere in gezworen, hem onder zijn plebem suam. (Alleluja.) volk te verheffen. (Allel.)

t. Benedictiónem óm- Hij heeft hem gegeven, nium géntium dedit illi et dat alle volken in hem getestaméntum suum confir- zegend zouden zijn en zijn mavit super caput ejus. verbond met hem bevestigd.

« Ideo, etc. » wordt herhaald.

Glória Patri, etFilio, etl Glorie zij den Vader, en Spiritui sancto. I den Zoon, en den H.Geest.

« Ideo, etc. » wordt herhaald.

Sluiten