Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COU. — COIJ.

C ounsel [Tcaum'1), n. raad, overleg:, raadsman: Queeii'* | King'a) —. Rijksadvocaat; good — Is liever out of date, goede raad komt altyd gelegen; to keep —, geheim houden; to tnke —, raad inwinnen; —keeper, vertrouweling; —keeping. a. geheimhoudend; —, v. a. raden, raad geven; —ahle, a. raadzaam; —lor, s. raadsman, raadsheer;—lorahip, s. raadheerschap.

Count (leaunt), s. graaf, rekening, getal; —, v. a. rekenen, tellen; (np) optellen; (for houden voor; (to), aanrekenen; to — out the House, de zitting van hot Lagerhuis verdagen, wegens de aanwezigheid van te weinig leden ; you shnuld oot — youicliic-keiia liefore they are liatche«l,men moet de huid van den beer. .. etc.; —, v. n. rekenen; (on. upon), staat maken op; — able, a. telbaar.

C'ouoteiiaiiee (kanntdn9m), s. gelaat, voorkomen, bescherming,ondersteuning; to keep oue (in) —, iemand zedelijk steunen; tu keep one'a —, zyn ernst bewaren; hia — feil, hy keek op zijn neus; to put one out of —, iemand van zyn stuk brengen; —, v. a. begunstigen, ondersteunen ; —r, s. begunstiger.

Counter (kaunt?), s. toonbank, leg-, rekenpenning, geld, rekenaar, alt, borst (van een paard); over tlie —, a contant.

Counter (kaunts), ad. tegen, verkeerd, (in samenstellingen); —art, tegenwerken, veradelen; —aetion, s. tegenwerking; —balance, b. tegenwicht; v. a. opwegen tegen; —baas, 8. contra-bas; —hattery, s. tegen batterij ; —bond, 8. tegencontract, renversaal; —buflr, s. tegenstoot; v. a. terugstooten ; —cast, list ; —raster, rekeninghouder; —change, 8. tegenruil ; v. a. ruilen ; — charm. a. tegenbetoovering ; v. a. onttooveren; —cheek. s. tegenbeletsel; v. a. verhinderen ; —running, tegenlist; —current. tegenstroom ; —deed, tegenbewijs ; —draw, naschetsen (met doorschijnend papier); —evidence, tegengetuigënis; —feit (kauntsfit), a. nagemaakt, valsch; s. namaaksel, bedrog, bedrieger; v. a. namaken, vervalschen; v. n. huichelen, veinzen; —folter, namaker; vervalscher; nadrukker; —foil, copie; —fort, schoor, beer; —gunrd, bolwerkswering; a —Jumper, een winkelbediende; —latli. dakspar; —light, tegenlicht; —innnd, s. tegenbevel; v. a. afzeggen, herroepen; — ■narch, 8. terugmarch ; v. n. terugmarcheeren ; —mark, s. tegenmerk ; v. a. van een tegenmerk voorzien ; —mine, s. tegenmyn ; v. a. eene tegen mijn maken; verijdelen; —motion, tegenbeweging; —niovement, tegenbeweging; —mure, tegenmuur, 8tutmuur ; —iiatui-al, tegennatuurlijk ; —order, tegenbevel; —pare, tegenmaatregel; — pano, beddesprei; —part, tcgenstuk, duplicaat, tegenstem ; —petition, tegenadres ; —plea, wederantwoord, repliek; —plot,s. tegenlist: v. a. verijdelen, tegenwerken ; v. n. list met Ü6t te keer gaan; — point, contrapunt;

gestikte beddedeken; — poise. r. tegenwicht; v. a. opwegen tegen, evenaren; —polaon, tegengif; — practice, tegenovergestelde verrichting; heimelijke tegenwerking; —preaaure, tegendrukking ; —project, tegenontwerp ; ,—reckoning, tegenrekening; — revolution, tegenomwenteling; —aaltent, tegenuitspringend ; — acarp. tegenwal, borstwering; —acuffle, veebtparty; — aeuse, tegenovergestelde bsteekenis; —aign, 8, wachtwoord; tegen-, mede-onderteekening ; v. a. tegen-, mede-onderteekenen; —aigiml, tegensein;—aignature, medeonderteekening, —stroke, terugslag; — taste, bijsmaak; —tenor, alt; —tide, tegentij; —timbei*; wullhout; —time, tegenstand, hinderpaal, tegenspoed, teleurstelling, misslag ; — tranaom, dekworp; —turn, ouverwachte wending, plotselinge omkeer; —vail, 8. tegenwicht, vergoeding, gel|jke waarde; v, a. in waarde (kracht) evenaren; beloonen, vergelden; v. n. van e-eljjke waarde (kracht) zyn; —•view, keerzyde, contrast; — work, tegenwerken, belemmeren.

Counteaa (kattntd*), s. gravin.

Countiug-liouae (kauntir^-haus), s. kantoor; schrijfkamer,

Countleaa (kauntl»*),». a. ontelbaar.

CountriHed (kuntrifaid), a. boersch.

Country (knntri), s. land, platteland, vaderland ; to appeal to tlie —, na Parlementsontbinding, een beroep doen op het land; He put himaelf on liis—, hy eischte onderzoek dooreen jury; ao many eountriea, ao many ruatoniü, 's lands w|js, 's lands eer; to go into the —, naar buiten gaan; —, a. landelijk, platteland; a — cousiii,een onnoozele bloed ; —dauce, contredans ; —■ houae, landhuis; —life, (het) buitenleven; —iiiau, landgenoot, buitenman; —aeat, buitenplaats; —aoug, volkslied ; —aquire, landedelman; —wake, boerenkermis.

County (kaunli), s. graafschap; —court, provinciaal gerechtshot'.

Couple (lcvp'l), s. paar, koppel; —, v. a. samenvoegen, koppelen ; v. n. zich vereenigen, paren ; conpliiig-t-haiiis, koppelstangen.

Couplet (kapl»t), s. paar, couplet; twee regels.

Courage, (koridi), p. moed ; I have the — of my opiniona, ik heb den moed myner overtuiging, ik durf voor myn gevoelen uitkomen ; —oua, a. —oualy, ad. moedig, kloek ; — ousitesa, s. dapperheid, kloekheid.

Courier [küri»), s. renbode, koerier.

Courae (kóst), s. wedloop, loopbaan, gang, reeks, beurt, zeil, koers, richting, cursus, gerecht, neiging, laag; riglit must have Ita —, liet recht moet zyn loop hebben; to take onc'a —, z|jn gang gaan; — of ex» change. wisselkoers; by —, beurtelings; of—, natuuriyk; in due —, te rechter tyd, na verloop van tijd; — of life, levenswys; to take a —, een' maatregel nemen; to follow the — of time, met den tyd medegaan; —a, s. maandstonden, onderzeilen; —,

Sluiten