Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OAT. — OBS.

Oat(a) (out) ■. haver, herdersfluit; lo n» °"l; »«" —ziln wl'de Jeugd ultra™" „Z ; baverhrood: -cake. haverkoek—u.i.1», liavmnout; -mral. havermeel ; —

tea^""*'001 —' «• ™«

Oath Jou'*). f. eed, vloek; by —, „pon <••> —. bti (onder) eede; to iiiakp (o t«kr

?.",~^We;en l",t -• Iemand

?™ 'eA "/vorderen; _,.l,le. a. bevoegd on, al'?..::"'' , i!?: break 1 tig. e. meineed. ... . ? fy(oMjuiw). s. hardvochtigheid, Terstokihnd: —Ir lohdjnreitl. v. a. verharden, verstokt maken; -te. a. _«.|y, ,,ï hardvochtig, verstokt; -tenen, -tlon' (obrijureti'u), s. hardvochtigheid, verstokt-

Obe.lien ce [ouhUjn.), gehoorzaamheid; _r"r; a- —tiy, ad. gehoorzaam.

®e (o"6f,M"')- "• buiging:; —t. a onderdanig, gehoorzaam.

i-S. » Tal W'?1**'™*)' «• naaldvormig; -k

OlJLf , h8, obelisk. ffdenknaaM, kruisje (+j.

«waarlUviï. lo*. vet; -e..e,., »y (ohenti), s. zwaarlijvigheid.

Obey (ótjet), v. a. gehoorzamen; —er s gehoorzamer.

°-»ï«r.a|n?f r• tt- verduisteren ;

mK1. , , ' e'" 8- verduistering.

Oblt Joint) s. lyk'iienst. overlijden; -nnl, —nary |o6«/n>r;),a.dood-, stett-, begrafenis—uary. s. sterllüst. * •

«« *' voorwerp. doel, voornemen;

oiifhi. —, hierover; the «ole — „r ,„y letter ia, het eenige doel van mijn brief "V I. i.o-, „ld is niet de hoofd'

"Weetlef-srla.; _ lr».OI1, onderwijs' ' ~~ nansciiouwings-

°houdJnT' a' tegenwerpen, voorHouden, v. n. inbrengen fAgninat!; bezwaur

a£WKït0,; ~,OM loM^W'«), s. tegenwerping, bezwaar; (to raia*. to «tnrt. to urge •n —ion ;; louable. a. vatbaar voor teirenïItU>K.n,f* OMttU"nJ?me,Ük; —iounble nctloiis. laakb.ue handelwezen; — ive, a. ivclv

if;.,uVOOrW<'rr'e!ijk' ol'J'etlef; -Ive e»,'! ▼lerde naamval, voorwerp; — Iveneus, —

werper *' ?oonrerPe|ökh«,d ; —op, s. tegen-

t'W&t). J- »• berispen, beknor(ofMlénfteti'n), s. berisping, verwyt; — tory (dbdz&jatiri), a. berispend, verwevend.

°bl" 'e »• platrond (aan de polen);

(ob/elt-n), b. offerande.

Obllga te (oliliffeit), v.a. verbinden, verpllcli'• verbintenis, verplichting schuldbrief, obligatie; to f. «en verplichting opleggen ■ to

ün "" ~V",!!,'"• verplichting hebben

man._ dank verschuldigd zijn aan; to mert

Jmm.J'i a"" zÜ«e (geldelijke) ver¬

verbindend (m^rf*0'* *""<»"«>■ »• Obllg e (tblatUi), v. a. verbinden, verplichten;

"• gedwongen; (to) verplicht- — (oblidfi) , verplichte, schnldelscher ] —er, >. vei plicliter: — Ing, a. — IiirIv. ad verbindend verplichtend, beleefd; —l.,K «er., innemende manieren; —iiiciieaa s verbindende kracht, beleefdheid; —or lobli»• verplichter, schuldenaar.

* (»''«*). «•; —'ly. ad. schuin, scheef, rede verborgen; -.peerh. Indirecte

hlln" 7 ~MHkwiti), t. schuin-

«l! ï' nfwUk""f' verkeerdheid.

#in!Tr* ,e>oh/"*r"t). V. a. ultwisschenj — tlon, «. uitwissching.

OblWi nn(abUvpu), vergetelheid : aet of

.ThtiV7o?ru',mne8tie!

Oblong lo/,;»,), a.; -ly, ad. langwerpig. _ pi,'h"idW<!r' g 'lerkanti langwer'

Obloquy (obltkKi). laster, smaad, verwijtstaal! ""' et """e "• i'1 kwade° »uk tegenstand.

h«.J W"'0W.), a.; -ly, ad. onderni.onderworPen. strafbaar, aanstooteiyk. hateluk (tol; _ eon.rlence.kw.iad geweten" I ~Z T!\ een walgelijke reuk ; — onlmal schadelijk dier; a ...Ini.ter, - t„ thë cITu-

«7-t'jr. die den Conservatieven

mishaagde; — nri». s. onderhevigheid, strafbaarheid. hatelijklieid.

ll0l'° (■muziekinstrument), greil? '' *• Pe"nillï. halve scrupel, 10

Obr.T.?«®"• 0Tn<Pekeerd eivormig. klnr? l '"«'"iping. verschal-

vp,'^'i,_i l iobrspltiat). a. Ingeslopen, door verschalk ing verkregen.

vuT'llfl ,"lui"h a'; -®'J- »d- ontuchtig, vuil, liederlijk; — eiiesn. —Ity (sbniniti) ■ ontuchtigheid, vuilheid, liederlijkheid. ' Wh.niratlou tobrljürelfn), s. verduistering

OhM-ure (,r«7d.>»|, a.; -ely, ad. du","?'

donker; an — biril, een nachtvogel; au— paanaice. een duistere plaats (in een boek); "" -J'"««rlpttO", een moeilgk te onteijfeiéh..?i i . *" — '•etrrat, een verborgen

neraóin S" ~ l"-r,0"- een onbekend persoon; to lire -ly, afgezonderd leven; ..ti verduisteren, in de schaduw stellen domnef6"' duisterling.

5P" ;,7,T'ty- duisternis, duister^ beid. onduidelijkheid; to emerge Trom —

beï'end wor'den"""™" " ""«"U" '"den,

SssüWf?ï^Si,;^.,n,Mken =

Uh.rqu rnt jo'mkvant). ». gehoorzaam - — Ie» lolmtuttj, p|, lijkpleclitigheid, uitvaart.

Ob.,qU|0„. (»M^i„), _|y, id. "Xr.

dan g, dienstvaardig, gedwee, slaafscli-

"ed'wèeheid n "^' dleMtv«ardlgheld,

Ob^erv alilê (,b:*v,b-l), a.; -ably. ad odmerkenswaardig, opmerkelijk; -a„ce, £ waarneming, naleving, opvolging, achting)

Sluiten