Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkel leger ter kruisvaart toog , zonder dat zich Hollanders en Friezen daarbij bevonden.

Toen in 1180 de machtige Saladin, sultan van Egypte, Jeruzalem had ingenomen, wapende zich bijna geheel Europa. Onder Frederik Barbarossa, keizer van Duitschland, Richard Leeuwenhart, koning van Engeland en Filips August, koning van Frankrijk, rukten drie sterke legers naar het Oosten op. Floris III, onze graaf, had zich met vele Hollanders bij Frederik aangesloten. De grootsche verwachting, welke men van dezen kruistocht had opgevat, werd bitter te leur gesteld. Frederik Barbarrossa verdronk, toen hij te paard een riviertje in Klein-Azië wilde overzwemmen. In de stad Antiochië brak een vreeselijke pest onderde Duitsche en Hollandsche kruisvaders uit, waaraan ook Floris bezweek. De overige legers geraakten in twist, en slechts de stad Ptolemaïs viel den kruisvaarders in handen. Richard Leeuwenhart sloot een wapenstilstand met Saladin.

9. In 1218 toog graaf Willem I met een aanzienlijke macht naar het Oosten. Op zijn weg daarheen landde hij in Portugal, en versloeg er een machtig leger van Mooren. Dan stevende hij naar Egypte, dal insgelijks onderde macht der Turken stond. Daar veroverde hij Damiate, vooral door toedoen der dappere Haarlemmers en Dokkumers, die ten teeken hunner overwinning eenige klokjes, D a m i a a t j e s geheeten, met zich namen. Willem streed ook nog in Palestina en keerde daarna na zijn vaderland terug. Hij stierf reeds in het jaar 1222.

7. De twee laatste kruistochten ondernam de H. Lodewijk , koning van Frankrijk. In Egypte, waar hij

Sluiten