Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonderheden vooral om te doen zien, dat de H. Kerk te allen tijde zorg heeft gedragen voor een voldoend , ja overvloedig onderwys, en het dus laster is in den mond harer vijanden, wanneer zij haar het verwijt doen, dat zij de verstandelijke ontwikkeling van den mensch verwaarloost.

0. Omstreeks dezen tijd stichtten Gerard Groote en Florens Radewijns te Deventer eene Congregatie, welker leden zich vooral aan het onderwijs wijdden. Zij heetten Broeders djes gemeenen levens. Thomas a Kempis, de beroemde schrijver van het alom bekende boek « de Navolging van Christus" was een lid van deze Congregatie, en verbleef in het Agnietenklooster bij Zwolle. De groote Erasmus, die nochtans later, ongelukkig genoeg, zijne kundigheden misbruikte, was een leerling der Deventersche school. Voor de deugdelijkheid van het onderwijs, door de volgelingen van Gerard Groote gegeven, kan ook pleiten het groot aantal hunner leerlingen. Zoo telden die scholen, kort na hare oprichting, in den Bosch 1200, te Zwolle 1000, te Alkmaar 900 en te Deventer 2200 leerlingen.

9. Zeer bevorderlijk voor het onderwijs en de wetenschappen was eene allergewichtigste uitvinding, die in 1423 gedaan werd. Wij bedoelen de boekdrukkunst en danken haar aan Laurens Jansz. Koster van Haarlem. Wilde men zich vroeger boeken verschaffen , dan moest men ze zeer duur betalen , omdat het afschrijven derzelve veel tyd vorderde. Met dit werk hielden zich in de middeleeuwen vooral de Benedictijnen onledig , die ook in ons land vele kloosters hadden. Door Kosters uitvinding worden in betrekkelijk korten tijd de boeken bij honderden en duizenden gedrukt.

Sluiten