Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche, Henegouwsche en Beiersche Huis de burgers en steden begunstigden , en dat vooral om de macht van den trotschen adel te breken. Dit doel was stilletjes aan bereikt; maar nu werden de burgers op hunne beurt zoo overmoedig, dat zij weldra de macht der landsheeren in den weg stonden. Vandaar dat de heerschzucht van den Bourgondischen hertog een strijd begon tegen de voorrechten en den al te grooten invloed der steden. Om des te zekerder te slagen in die onderneming, gaf hij aan de aanzienlijkste ingezetenen een deel in 't bestuur, en dezen , 't is licht te begrijpen, werden door dat bewijs van vertrouwen geheel voor de zaak van den hertog gewonnen. Belastingen werden uitgeschreven en vaak met geweld geind. De burgers, daardoor verbitterd, vergrepen zich dikwijls op de ergste wijze, en sloegen de hand aan 's hertogs dienaren. Maar de machtige t ilips, die ook nog gesteund werd door het overschot van den vroeger onderdrukten, maar thans weer oplevenden adel, wist zich te handhaven. In verschillende steden, bijzonder in de Zuidelijke Nederlanden, werden de oproeren in het bloed van honderden burgers gesmoord.

tt. Een ander middel, dat de hertog bezigde, om zich de hulp van de aanzienlijken en rijken te verzekeren, was de instelling der ridderorde van het Gulden Vlies. Het onderscheidingsteeken der leden was eene gouden keten, die zij om dan hals droegen, en waaraan een gouden lammetje hing. De ridders moestten hunnen Heer beloven, altijd en overal de belangen van het Bourgondisch Huis te bevorderen.

Zoo bleef Filips overwinnaar in den strijd tegen de burgers; doch wijl hij, na zijn overwicht gevestigd te

Sluiten