Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaarlijks de havens van Hoorn en Enkhuizen. In één woord, overal heerschte zulk eene welvaart, dat vreemdelingen zelfs daarover hunne verwondering te kennen gaven. Kon het wel anders, of de kunst moest op hare beurt zich ontwikkelen ? De houten huizen van vroeger werden vervangen door hechte steenen gebouwen , en de woningen der rijke kooplieden vooral waren even zoovele paleizen, schitterend van pracht en rijkdom. De beeldhouw- en schilderkunst werkten samen om de groote hoofdkerken , zooals o. a. de St-Jan van 's Hertogenbosch en de Lieve-Vrouwenkerk van Antwerpen , op te luisteren. Karei, die als een goed vorst voor het welzijn zijner onderdanen leefde, trachtte door alle middelen den bloei zijner Nederlanden te bevorderen.

8. Ondertusschen kwam in 1516 FerdLinand van Arragon te sterven, en deze had zijn oudsten kleinzoon tot opvolger benoemd. Kardinaal Ximenes en Adriaan van Utrecht bestuurden Spanje voor Karei, en aan hunne zorg had deze het. te danken , dat hij daar als koning werd erkend.

». De reden, waarom Karei voor het oogenblik nog niet naar Spanje kon vertrekken , was, dat de oorlog met Gelderland opnieuw was uitgebroken. De hertog Karei van Egrnond had begeerde blikken op Utrecht en Friesland geslagen. Zijne troepen, aangevoerd door Groote-Pier, een Frieschen zeeschuimer, en door Maarten van Rossum, een echten brandstichter, deden den Hollanders veel nadeel. Medemblik en Den Haag gingen in vlammen op, en alom werd het volk gebrandschat. Eindelijk werden de plundenaars geslagen door Kareis veldheer, Hendrik van Nassau.

Na het sluiten van een verdiag met de Gelderschen,

Sluiten