Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der edelen. Zij boden Margaretha een smeek schrift aan, waarin ze haar vroegen de grieven van het volk weg te nemen. De landvoogdes verschrok, toen ze daar een stoet van 300 edelen zag, maar Barlaimont stelde haar gerust, zeggende : « Vrees niet, mevrouw, het zijn maar bedelaars of geuzen". In plaats van zich door dezen naam beleedigd te achten, kozen ze hem als een eeretitel, en later werden de ketters allen onder deze benaming aangeduid.

3. De landvoogdes had beloofd aan de eischen des volks te voldoen, en zij schreef daarover aan Filips; maar wijl het antwoord zich liet wachten, won de geest van verzet al meer en meer veld. De ontrouwe edelen spoorden het volk aan om zich zelf recht te verschaften en eigen vrijheid te bewerken. De onnadenkende menigte liet zich gemakkelijk verleiden. Onder de bescherming van den hoogeren adel kwamen uit Fiankrijk en Duitsland de dwaalleeraars in menigte over, en in het land zelf waren er weldra velen , die zich als predikers der ergelijkste gruwelen opdeden. Om zich een aanhang te verzekeren was niets noodig, dan dat men de kunst verstond van schelden en schimpen op al wat heilig was. Het slecht onderwezen volk stroomde van alle kanten toe, en soms zag men tot 30 000 toehoorders rond die zoogenaamde predikanten bijeen. De stadhouders der verschillende gewesten lieten over het algemeen zulke ongeregeldheden toe, en de landvoogiles was machteloos om het kwaad te beteugelen. De waarschuwende stem der geestelijke Herders, der priesters en kloosterlingen werd door de misleiden niet langer meer aanhoord. Wat was er nog noodig om den vernielenden storm te doen losbreken, tenzij

Sluiten