Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daden pleegden, en in betrekkelijk korten tijd 184 priesters en andere geestelijke personen vermoordden. En alsof men van zulke bevrijders heil kon verwachten , kozen verscheidene steden weldra de party van Willem van Oranje. Wel groot moet de haat der bevolking tegen Alva en het Spaansche gezag geweest zijn om met zulke opstandelingen te heulen !

0. Zoodra Oranje het welslagen der zijnen had vernomen , aanvaardde hij op nieuw de hem aangeboden stadhouderlijke waardigheid , die hij door zijne vlucht verbeurd had, en stelde Lumey en Sonoy als zijne

plaatsvervangers aan.

Zoo zegevierde de opstand en daarmede de ketterij, en weldra ging deze hare woede koelen op weerlooze

en onschuldige slachtoffers.

t. Begeven wij ons thans in den geest naar het oude Gorkum, waar eene schaar van helden hun vreedzamen strijd gaan beginnen, die in Den Bnel eindigen zal met de schoonste overwinning: de kroon der Martslsirën •

Met eene vrij sterke vloot stevende de Watergeus Marinus Brandt, een onderbevelhebber van Lumey , uit den Briel naar Gorkum. Zonder veel moeite, geholpen als hij werd door diegenen in de stad, welke reeds door het gif der ketterij waren besmet, maakte hij zich van de vesting meester. Alleen het kasteel-, waarvan het sterkste gedeelte den naam van Blauwen Toren droeg, bood nog eenigen tijd wederstand Daar voerde Caspar Turck het bevel, en, trouw aan zijn koning, besloot hij zich tot het uiterste te verdedigen, te meer daar hij op de hulp van Bossu, stadhouder van Holland en Utrecht, rekende.

Sluiten