Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen in de volgende lessen zien, hoe ons land zich geheel van Spanje losmaakte, maar zich, helaas,

ook scheidde van de ware Kerk!

26. Requesens. (1573—'76. Don Juan van Oostenrijk. (1576—'78.)

I. Geheel het tegenbeeld van Alva was de nieuwe landvoogd , die Filips thans naar de Nederlanden zond. Requesens wilde met zachtheid regeeren en daardoor het gezag zijns konings herstellen. De belastingen, die Alva gepoogd had het volk op te dringen , werden afgeschaft. Het trotsche standbeeld van Alva , hetwelk deze van het te Jemgum veroverde geschut had laten gieten en dat te Antwerpen was opgericht, werd weggenomen. De gehate «. Bloedraad" staakte zijn onderzoek en zijne doodvonnissen, en de aanhangige processen werden vernietigd. Op één punt echter bleef Requesens onverzettelijk: het gezag der Kerk en dat zijns meesters moest gehandhaatd of hersteld worden. En wijl Oranje zijn opstand al meer en meer als een godsdienst-oorlog wilde doen gelden , ten einde zich de hulp der hervormers te verzekeren, leden Requesens' beste pogingen geheel en al schipbreuk.

a. Weldra dus ontbrandde de oorlog opnieuw. In Zeeland won de partij van den opstand: Middelburg bezweek, nadat eene Spaansche vloot, onder Romero, op de Zeeuwsche wateren geslagen was.

3. Nu deed Requesens het beleg voor Lei<ien slaan. De manhaftige verdediging van de stad vult eene schoone bladzijde in onze geschiedenis: jammer maar, dat de

Sluiten